Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Adres

Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu
ul. Warszawska 9/1
59-900 Zgorzelec

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Logo stowarzyszenia

Wpis w KRS

Dane KRS: GÓRNOŁUŻYCKIE STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY W ZGORZELCU

REGON: 020255888
NIP: 6151953008
KRS: 0000248320

Konto bankowe

ING Bank Śląski
Numer konta: 09 1050 1908 1000 0090 3013 9811

1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w 2016 r. (za rok podatkowy 2015)
  W dniu 16 grudnia br. została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2015.
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu znalazło się na tej liście podmiotów uprawnionych. W związku z powyższym składając zeznanie podatkowe wystarczy w odpowiednie rubryki zeznania podatkowego wpisać numer KRS 0000248320 oraz kwotę nie przekraczającą 1% kwoty podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Właściwy urząd skarbowy sam przekazuje zadeklarowane kwoty z 1% na konto właściwej organizacji pożytku publicznego (OPP), a podatnik, oprócz wypełnienia rubryk dot. przekazania jednego procentu (dodatkowo może podać dane go identyfikujące lub cel szczegółowy, np. konferencja młodych naukowców), nic więcej nie wykonuje.
Warto dodać, że każda kwota będzie stanowić cenne źródło przychodów naszej organizacji, która dzięki nim będzie mogła realizować działania w ramach pożytku publicznego bardziej profesjonalnie oraz w szerszym zakresie.

RODO

Klauzula informacyjna RODO
Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu
(z wyłączeniem osób przekazujących 1% podatku dochodowego)

Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informuje, że:
a. administratorem danych osobowych jest Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, ul. Warszawska 9/1, 59-900 Zgorzelec.
b. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), e) i f), a także na podstawie lit. a) gdy zachodzi taka konieczność, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
c. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zawartych umów na dotację przez administratora (w szczególności gdy odbiorcą końcowym wsparcia jest osoba fizyczna, której dane dotyczą), zewnętrznemu biuru księgowemu, partnerom projektowym (tylko w celu realizacji wspólnego projektu w ramach zadań statutowych administratora, gdy zachodzi taka konieczność).
d. Państwa dane będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa;
e. mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia z wyjątkiem przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), gdzie nie przysługuje Państwu: (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO) prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, (o którym mowa w art. 20 RODO) oraz (na podstawie art. 21 RODO) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
f. mają Państwo prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego;
g. Państwa dane nie przetwarzamy w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować, pisząc na adres: emil_szymanski(małpa)poczta.onet.pl.

Klauzula informacyjna RODO
dot. osób przekazujących 1% podatku dochodowego

Od 25 maja br. zaczęły obowiązywać nowe regulacje o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), które wprowadzają obowiązek informacyjny, który realizujemy w związku z przekazaniem Państwa danych osobowych, tj. imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania, przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu w trybie art. 21b ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 z późn. zm.) lub w trybie art. 45c ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) w związku z wyrażeniem zgody na przekazanie danych osobowych w wypełnionej deklaracji podatkowej (PIT). Państwa dane nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych. Jednocześnie, wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że:
a. administratorem danych osobowych jest Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, ul. Warszawska 9/1, 59-900 Zgorzelec.
b. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
- w celu zapoznania się z danymi osobowymi osób przekazujących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 6 ust.1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
- w celu przesyłania Państwu informacji o działaniach stowarzyszenia i podziękowań oraz realizacji zadań statutowych stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
c. Dbając o Państwa bezpieczeństwo, Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
d. Państwa dane będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa;
e. mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
f. mają Państwo prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego;
g. Państwa dane nie przetwarzamy w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować, pisząc na adres: emil_szymanski(małpa)poczta.onet.pl.

Klauzula informacyjna KOWRu i ARiMR
w zakresie przetwarzania danych osobowych
osób biorących udział w projektach mechanizmu "Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich"

W związku z treścią z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „rozporządzenie RODO”, w odniesieniu do osób fizycznych, których dane zostały przekazane przez Podmiot uprawniony w dokumentach aplikacyjnych w celu wypłaty pomocy finansowej w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej „ARiMR”) informuje, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest ARiMR z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali ARiMR: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
2.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.
3.    Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4.    Powyższe wynika z realizacji przez Administratora zadań wynikających z art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 7, art. 6a ust. 1 pkt 5 i art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505).
5.    Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.
6.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1)    organy kontrolne,
2)    podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3)    podmioty przetwarzające w imieniu Administratora na mocy zawartej umowy, m. in. dostawcy IT.
7.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa 
w pkt 4, tj. okres realizacji umowy zawartej pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (dalej „KOWR”) a podmiotem uprawnionym w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na rok pszczelarski 2021-2022 oraz okres utrzymania wynikających z jej treści zobowiązań. 
Okres przechowywania danych będzie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych będzie przedłużony o okres archiwizacji.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
9.    W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.    Pani/Pana dane Administrator uzyskał od KOWR.
 

Statut Stowarzyszenia

Statut Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu

Jak wstąpić do stowarzyszenia?

Aby wstąpić do Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy należy wypełnić deklarację wstąpienia do GSP.
Deklarację można pobrać tu:
Deklaracja członkowska Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu w formie pdf
Deklaracja członkowska Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu w formie doc

Deklarację po wypełnieniu można złożyć każdemu Członkowi Zarządu albo wysłać na adres stowarzyszenia drogą listową. O decyzji Zarządu zostanie poinformowana osoba, która złożyła deklarację, czy została przyjęta. Deklaracja jest traktowana jako wniosek o przyjęcie do GSP.

Statut Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu tu:    Statut GSP
 

Statystyka

W chwili obecnej (styczeń 2022) stowarzyszenie liczy 110 członków.
Łączna liczba rodzin pszczelich naszych pszczelarzy wynosi ok. 3250

Stoisko handlowe GSP - regulamin

Regulamin korzystania ze stoisk sprzedaży produktów pszczelich organizowanych pod szyldem Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu.

 1. Prawo do wystawiania do sprzedaży produktów pszczelich na stoisku GZP mają wszyscy pszczelarze, członkowie GZP, posiadający zezwolenia Inspekcji Weterynaryjnej na prowadzenie sprzedaży bezpośredniej.
 2. Każdy wystawiający jest zobowiązany do dostarczenia, przed rozpoczęciem sprzedaży, kserokopii zezwolenia na sprzedaż bezpośrednią.
 3. Wystawiać można wyłącznie produkty pochodzące z własnej pasieki.
 4. Dowóz produktów przeznaczonych do sprzedaży oraz odbiór niesprzedanego towaru odbywa się na koszt pszczelarzy wystawiających swoje produkty.
 5. Dostarczenie towaru do sprzedaży jest traktowane jako zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Ceny sprzedaży swoich produktów ustalają sami pszczelarze, jednakże nie mogą się one drastycznie różnić od ogólnie stosowanych.
 7. Na pokrycie kosztów organizacji stoiska będzie pobierana opłata w wysokości 10,00 zł od każdego wystawcy, oraz 10% wartości sprzedanego towaru.
 8. Opłaty, o których mowa w pkt. 6, pobiera bezpośrednio osoba prowadząca sprzedaż.
 9. Rozliczenia pomiędzy dostawcą towaru a osobą prowadzącą sprzedaż odbywa się niezwłocznie po zakończeniu pracy stoiska.
 10. Osobę prowadzącą sprzedaż Zarząd GZP wyznacza spośród chętnych pszczelarzy, członków GZP.
 11. Przy braku chętnych Zarząd GZP może wyznaczyć na prowadzącą sprzedaż osobę nie będącą członkiem GZP. Musi jednak ona posiadać niezbędne wiadomości na temat sprzedawanych produktów.
 12. Prowadzący sprzedaż ma prawo odmówić przyjęcia do sprzedaży produktów których jakość budzi wątpliwości, oraz produktów których opakowanie oraz etykiety nie spełniają obowiązujących norm.
 13. O zamiarze zorganizowania stoiska Zarząd GZP będzie każdorazowo informował pocztą elektroniczną lub telefonicznie wszystkich pszczelarzy posiadających zezwolenia na sprzedaż bezpośrednią. Od reguły tej można odstąpić tylko w przypadku złożenia przez pszczelarza pisemnego oświadczenia o rezygnacji z korzystania ze stoiska.
 14. Organizacja stoiska pod szyldem GZP nie ogranicza prawa do organizacji własnych stoisk sprzedających produkty pszczele przez poszczególnych pszczelarzy, członków GZP.
 15. Tylko stoisko, w którym umożliwiona jest sprzedaż produktów pszczelich wszystkim uprawnionym pszczelarzom, członkom GZP, ma prawo do korzystania ze sprzętu oraz materiałów reklamowych będących własnością GSP.

Nasza biblioteczka

Dzięki uprzejmości czasopisma "Pasieka" nasze Stowarzyszenie posiada kilkanaście pozycji "Biblioteczki pszczelarza z pasją", a mianowicie:

 1. "Dochodowa pasieka" autorstwa Michała Piątka
 2. "Pokonaj warrozę" Pawła Chorbińskiego
 3. "Bzykające hobby" Roberta Synowca
 4. "Współczesna gospodarka pasieczna - rok w pasiece" Sławomira Trzybińskiego
 5. "Współczesna gospodarka pasieczna - organizacja pasieki, produkty pszczele" Sławomira Trzybińskiego
 6. "Choroby i szkodniki pszczół" Sławomira Trzybińskiego
 7. "Wędrujemy na pożytki" Sławomira Trzybińskiego
 8. "Wszystko o pyłku i jego pozyskiwaniu" Sławomira Trzybińskiego
 9. "Gospodarka w ulach styropianowych" Sławomira Trzybińskiego
 10. "Wychów matek pszczelich" Sławomira Trzybińskiego
 11. "Pakiety i odkłady" Sławomira Trzybińskiego
W naszej biblioteczce znajdują się również pozycje wydane przez nasze Stowarzyszenie:
 1. "Nowoczesna gospodarka pasieczna drogą do sukcesu - materiały szkoleniowe Marka Podlewskiego
 2. "Zdrowie pszczół miodnych w XXI wieku - materiały szkoleniowe" Pawła Chorbińskiego
 3. "Gospodarowanie pszczołami - trudności i wyzwania" - materiały szkoleniowe Benedikta Polaczka
 4. "Pszczelarstwo a ochrona pszczół" praca zbiorowa pod redakcją Emila Mariusza Szymańskiego

Wszystkie te pozycje można wypożyczyć u koll. Marka Przybysza. Zachęcamy, zwłaszcza początkujących pszczelarzy, do lektury.
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za rok 2015


Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne


Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za rok 2016


Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne


Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za rok 2017


Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne


Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
za rok 2018


Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE 
ZA ROK 2019


Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie komisji rewizyjnej


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE 
ZA ROK 2020


Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie komisji rewizyjnej


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE 
ZA ROK 2021


Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
Budżet
Sprawozdanie komisji rewizyjnej


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE 
ZA ROK 2022


Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne