Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Z życia stowarzyszenia

W tym dziale planujemy umieszczać relacje z różnych wydarzeń naszego stowarzyszenia.
Uroczystości z udziałem naszych pszczelarzy, szkolenia, wycieczki itp.

Posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 23 stycznia 2020 r. Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu wzięło udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która debatowała na temat sytuacji polskiego pszczelarstwa i polityki państwa dotyczącej jego ochrony i wsparcia. Oprócz naszego stowarzyszenia, które reprezentował prezes Emil Szymański i kol. Paweł Polakiewicz w obradach uczestniczyli:
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Ministerstwo Klimatu,
- KOWR,
- Główny Inspektorat Weterynarii,
- ARiMR,
- przedstawiciele organizacji pszczelarskich,
- przedstawiciele firmy Biowet,
- przedstawiciele środowisk i jednostek naukowych.

W trakcie posiedzenia komisji poruszone i omówione zostały najbardziej „palące” aktualnie problemy polskiego pszczelarstwa:

1. Warroza:
- zwiększające się trudności w zakresie walki z warrozą, związane ze skracającym się okresem „bezczerwiowym” (coraz cieplejsze zimy) i pojawianiem się zjawiska lekooporności.
- wyjątkowo silne porażenie rodzin warrozą jesienią 2019 skutkujące bardzo dużymi stratami w pogłowiu sięgającymi do 80%.

2. Zgnilec amerykański:
- nasilenie się w ostatnich latach na terenie kraju liczby ognisk zgnilca i obszarów zapowietrzonych;
- występowanie poważnych trudności w radzeniu sobie zarówno z leczeniem, jak i profilaktyką zgnilca (aktualnie brak leków, również brak jest odpowiedniej higieny zwłaszcza w małych, hobbystycznych pasiekach);
- konieczność wprowadzenia „wyrywkowych” kontroli i badań plastrów w pasiekach na występowanie i liczebność przetrwalników zgnilca;
- potrzebą selekcji ras pszczół w zakresie zwiększania tolerancji na liczebność przetrwalników zgnilca amerykańskiego jako docelowego i głównego sposobu radzenie sobie ze zgnilcem.

3. Czynniki znacznie utrudniające ochronę zdrowia pszczół:
- brak higieny i odpowiedniej opieki nad pszczołami w niektórych małych pasiekach oraz barciach (potencjalne źródła chorób) – promowanie przestrzegania „Kodeksu dobrej praktyki produkcyjnej w pszczelarstwie” rekomendowanego przez GIW;
- braki w wyspecjalizowanej kadrze weterynaryjnej w zakresie chorób pszczół (statystycznie jeden specjalista na województwo), a także niewystarczające zasoby finansowe przekierowywane na ochronę zdrowia pszczół,
- nieścisłości w zakresie stanu faktycznego liczby rodzin pszczelich i pszczelarzy w kraju a rejestrami PLW – potrzeba wprowadzenie skutecznego systemu monitorowania stanu i liczebności pasiek.

4. Wsparcie finansowe dla pszczelarzy - nieadekwatny do potrzeb pszczelarzy system refundacji, praktycznie uniemożliwiający doraźną pomoc pszczelarzom ponoszącym straty w pogłowiu pszczół w związku z chorobami (warroza, zgnilec amerykański) oraz stwarzający możliwość zawyżania cen leków i sprzętu pszczelarskiego przez ich producentów.

5. Konflikty interesów pomiędzy rolnikami stosującymi opryski a pszczelarzami korzystającymi z pożytków uprawnych oraz problem wykorzystywania na niespotykaną do tej pory skalę, nie tylko w rolnictwie, ale także przez użytkowników „drobnych” (działkowcy, drobni ogrodnicy, właściciele prywatnych posesji) środków ochrony roślin zawierających glifosat.

6. Ustawa o pszczelarstwie – konieczność stworzenia jednego, zorganizowanego, wyspecjalizowanego i skoncentrowanego na pszczelarstwie aktu legislacyjnego, gdyż obecna sytuacja rozproszenia przepisów dotyczących pszczelarstwa utrudnia koordynację i planowanie działań służących ochronie pszczół i pszczelarstwa w Polsce.

7. Rolniczy Handel Detaliczny – konieczność ujednolicenia na poziomie PLW interpretacji przepisów o RHD.

Poniżej link do sprawozdania senackiego: strona Senatu.

Opracował: kol. Paweł Polakiewicz

Podziękowanie dla Prezesa GSP

Realizacja zadania "Ochrona pszczół na terenie województwa dolnośląskiego"

W dniu 26 lutego 2019 r. została zawarta umowa dotacji nr 014/D/OP/JG/2019 na realizację zadania "Ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego" pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnje we Wrocławiu a Gónołużyckim Stowarzyszeniem Pszczelarzy w Zgorzelcu w ramach "Programu Ochrony Pszczół". Wartość całkowitego kosztu realizacji zadania wynosi 36.132,17 zł, w tym koszt kwalifikowany to 34.632,83 zł. Wysokość planowanej dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych ma wynieść 25.974,62 zł. Realizację zadania zaplanowano w okresie 26.02-30.05.2019 r.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Więcej szczegółów dotyczących Programu Ochrony Pszczół znajduje się na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu: www.wfosigw.wroclaw.pl.

Szkolenie "Optymalizacja gospodarki pasiecznej a wielkość pasieki"

W dniach 16-17 lutego 2019 r. odbyło się szkolenie dot. optymalizacji gospodarki pasiecznej w dostosowanej do wielkości prowadzonej pasieki. Szkolenie prowadził: dr hab. inż. Adam Roman, Profesor Nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podczas szkolenia została zrealizowana tematyka: Organizacja gospodarstwa pasiecznego (2 x 45min.), Racjonalny wybór sprzętu pszczelarskiego (1 x 45min.), Zalety i wady wybranych typów uli a wielkość pasiek (1 x 45min.), Podstawy organizacji pasieczyska (2 x 45min.), Wpływ stresu na rodzinę pszczelą (1 x 45min.), Profilaktyka i higiena w pasiece a zdrowie pszczół (2 x 45min.), Metody poddawania matek pszczelich (2 x 45min.), Ocena użytkowa matek pszczelich i ich selekcja (1 x 45min.), Tworzenie odkładów pszczelich (2 x 45min.).

W szkoleniu uczestniczyli pszczelarze Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zrzeszenia Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy w Mirsku oraz osoby niezrzeszone. 

Szkolenie realizowane jest w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej. Szkolenie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 26/126/2018/19 zawartej pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Górnołużyckim Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu.

Szkolenie "Rośliny przyjazne owadom zapylającym"

W dniu 26 stycznia 2019 r. w godzinach 15-19 odbyło się szkolenie, które poprowadzili dr inż. Aneta Sikora, dr inż. Paweł Michołap, w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Wstęp był wolny i otwarty dla osób spoza stowarzyszenia, a także bezpłatny. Wśród uczestników rozlosowano podarunek, czyli wysokiej jakości opracowanie na temat trzmieli w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących we Wrocławiu. Świeżo wydana (pod koniec 2018 roku) publikacja, to ilustrowane opracowanie naukowe opracowane przez wysokiej klasy specjalistów, między innymi przez osoby prowadzące to szkolenie, tj. dr inż. Anetę Sikorę oraz dr inż. Pawła Michołapa przedstawicieli współpracującego z nami Stowarzyszenia Natura i Człowiek! Książka nie jest do kupienia, więc była to jedna z okazji by ją otrzymać! Szkolenie zostało finansowane ze środków 1% podatku dochodowego, jakie GSP otrzymało.

Pszczelarz Roku 2017

10 maja 2018 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się podsumowanie konkursu "Pszczelarz Roku 2017" połączone z konferencją naukową "Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich". Dwóch członków naszego stowarzyszenia zostało wyróżnionych - Radosław Rodziewicz wraz z żoną Aleksandrą (kategoria miód spadziowy) oraz Emil M. Szymański (kategoria miód odmianowy). Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnej edycji, w tym zdobycia tytułów pszczelarza roku.

Projekt "Nie ma lipy!"

Od 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pod nazwą "Nie ma lipy!", której celem jest trwałe zmienianie bazy pożytkowej pszczół. Głównie projekt chcemy by był realizowany w postaci wykonywania nasadzeń lip. Staramy się dobierać takie odmiany, które będą wypełniać w przyszłości luki pożytkowe. Pierwsza edycja projektu polegała na nasadzeniu 150 lip Moltkiego na terenie byłego województwa jeleniogórskiego. Zakup lip był dofinansowany ze środków 1% podatku przekazanych naszemu stowarzyszeniu. Druga edycja odbyła się w 2018 roku i została sfinansowana ze środków Powiatu Zgorzeleckiego oraz pszczelarzy zrzeszonych w Górnołużyckim Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu oraz Zrzeszeniu Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy w Mirsku. W 2018 roku wykonanie nasadzeń 500 sztuk lip: wonnej, Lipińskiego i japońskiej. W 2019 zaplanowana jest ogólnopolska akcja plakatowa "Nie ma lipy", zwracająca uwagę na problemy wycinki starych drzewostanów i brak nasadzeń nowych roślin miodadajnych, których symbolem dla nas, pszczelarzy, jest lipa, królowa roślin pożytkowych. Akcja jest organizowana wspólnie z Redakacją Czasopisma "Pasieka". Na 2019 r. również zaplanowane są kolejne nasadzenia, a ich skala zależna będzie od poziomu dofinansowania (lub jego braku). 

V PSZCZELARSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

W dniach 6-8 kwietnia 2018 odbyła się konferencja młodych naukowców dotycząca problematyki pszczół, pszczelarstwa oraz owadów zapylających. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram wydarzenia.

Piątek – 6 kwietnia 2018 r. Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1, sala konferencyjna, 14:45

15:00 Otwarcie konferencji – mgr Emil Szymański, dr inż. Aneta Sikora

I Sesja referatowa – przewodniczący: mgr Emil Mariusz Szymański

mgr Karolina Echaust (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) Pszczelarstwo na Mazowszu w kontekście historyczno-kulturowym

Janina Sieczka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Pszczoły w starożytnym Egipcie

mgr Bartosz Łukasz Lisiecki (Uniwersytet Opolski) Miód w mitologii i wierzeniach starożytnych Greków

mgr Marlena Żaneta Mazur (Uniwersytet Opolski) Zastosowanie pszczół w medycynie starożytnego Rzymu

16:40 Przerwa kawowa

II Sesja referatowa – przewodnicząca: dr inż. Aneta Sikora

mgr inż. Dawid Buchalik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Czy płodne i niepłodne samice Varroa destructor różnią się budową ciała?

mgr inż. Marta Burzyńska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Wartość biologiczna polskich odmianowych miodów nektarowych

mgr inż. Mateusz Kęsy (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Gospodarcze wykorzystanie pszczoły murarki ogrodowej (Osmia rufa L.)

mgr inż. Dawid Buchalik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Próba wymiany matek pszczelich w rodzinach w obecności starych matek pszczelich

18:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Sobota – 7 kwietnia 2018 r., Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1, sala konferencyjna, 11:00

III Sesja referatowa – przewodnicząca: mgr Dagmara Dyrda 

Aleksandra Bilska (Uniwersytet Warszawski) Aktywność oscylatora molekularnego w narządach peryferycznych pszczoły miodnej (Apis mellifera)

dr Martyna Seroka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Wybrane orzecznictwo polskich sądów w sprawach z zakresu pszczelnictwa

mgr Katarzyna Szczepaniak (PAN Muzeum Ziemi w Warszawie) Zapis kopalny rodziny Apidae

12:20 Przerwa kawowa / sesja posterowa

Postery:

mgr inż. Marta Burzyńska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) Analiza pyłkowa jako metoda umożliwiająca identyfikację potencjalnych alergenów w miodach

Mateusz Grabowski, Konstancja Jabłońska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) Analiza porównawcza zawartości hydroksymetylofurfuralu (HMF) w miodach oceną ich jakości

Mateusz Grabowski, Konstancja Jabłońska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) Przebieg i leczenie miejscowego odczynu zapalnego u dzieci po użądleniu przez pszczołę miodną

IV Sesja referatowa – przewodniczący: dr inż. Paweł Michołap

Adrianna Raszkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Badania porażenia pszczół Varroa destructor i Nosema spp. w barciach, kłodach bartnych na terenie Spały

Mateusz Grabowski, Konstancja Jabłońska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) Spektrofotometryczny pomiar stężenia hydroksymetylofurfuralu (HMF) w miodach z polskich pasiek

dr inż. Ewelina Gudarowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Ochrona roślin sadowniczych bezpieczna dla pszczołowatych

dr inż. Piotr Chohura (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) Owady zapylające w uprawach warzywniczych

mgr Sylwia Jarco (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) Wykorzystanie produktów pszczelich w praktyce położnej

lek. wet. Karolina Cebulska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Zastosowanie produktów pszczelich w leczeniu i terapii zwierząt

14:40 Przerwa kawowa / sesja posterowa

15:10 Podsumowanie konferencji i wręczenie nagród

15:30 Spotkanie szkoleniowe z przedstawicielem firmy Łysoń

Konferencja dofinansowana ze środków 1% podatku przekazanego Górnołużyckiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu Organizacji Pożytku Publicznego

Harmonogram IV Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców

Harmonogram IV Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców 21-23 kwietnia 2017 r. w Zgorzelcu

Konferencja prasowa

Relacja z naszej konferencji prasowej dotyczącej grantu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

W dniu 8 maja 2014 roku o godzinie 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się konferencja prasowa dotycząca konkursu grantowego w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

Celem konferencji było zaprezentowanie zamierzeń projektu, idei „Pszczelego Ogrodu Zmysłów” oraz poinformowanie o sukcesie, jakim jest otrzymanie przez GSP grantu w wysokości 8.000zł. Na początek spotkania zostali przywitani goście, w tym Burmistrz Miasta Zgorzelec Pan Rafał Gronicz oraz Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński. W konferencji wzięli udział członkowie zespołu projektowego, przedstawiciele Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy, Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu, lokalnych serwisów informacyjnych oraz Technikum Architektury Krajobrazu.

Po przywitaniu wszystkich Koordynator Projektu, którym jest Emil Szymański, przedstawił członków zespołu projektowego oraz ich zakres kompetencji. Następnie Prezes Zarządu GSP Pan Marek Przybysz omówił cel, ideę oraz wizję dalszych działań w przyszłych latach po zakończeniu bieżącego projektu.

Następnie Koordynator Projektu poprosił o przedstawienie narodzin wizji utworzenia ogrodu zmysłów ze strony Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu oraz ogrodu przyjaznego pszczołom ze strony Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Jako pierwsza głos zabrała Sekretarz Zarządu TOPiK Pani Jolanta Loritz-Dobrowolska. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu GSP Pan Marek Przybysz. Warto dodać, że obie wizje udało się połączyć w jeden projekt, który został nagrodzony przez Jury Konkursu Grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

Następnie głos zabrała Pani Lucyna Wysocka, nauczycielka z Technikum Krajobrazu Architektury. Zostały zaprezentowane prace konkursowe czyli plany ogrodów przyjaznych pszczołom, a dzięki obecności Autorek prac, można było dowiedzieć się jak wstępnie uczniowie widzą projekt ogrodu. Podczas prezentacji zrodziła się swobodna dyskusja na temat projektów.


Po tej części Koordynator Projektu przedstawił wizję dalszych planów w ramach projektu. Było to kilka słów na temat warsztatów nad planowaniem przestrzennym ogrodu, tworzenia ogrodu i jego wyposażenia, akcji edukacyjnych, planach związanych z przeznaczeniem ogrodu jako miejsca do prowadzenia lekcji biologii, oficjalnym otwarciu.

Następnie Pan Marek Przybysz opowiedział o organizatorze Konkursu Grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” 2014 oraz o fundatorze nagród firmie Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. Prezes GSP wspomniał także o całym programie edukacyjnym „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Na zakończenie oficjalnej części została uroczyście wręczona symboliczna nagroda w wysokości 8.000zł. Wręczenia vouchera na ręce Prezesa Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy Pana Marka Przybysza dokonał Burmistrz Miasta Zgorzelec Pan Rafał Gronicz.Odbyły się pamiątkowe zdjęcia.
 


Następnie uczestnicy udali się do punktu, w którym ma powstać „Pszczeli Ogród Zmysłów”. W swobodnej atmosferze dziennikarze mieli okazję zadawać pytania członkom zespołu projektowego, wykonano kilka pamiątkowych zdjęć, a wywiadu dla lokalnej telewizji TVT udzielił Pan Marek Przybysz. W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy za przybycie wszystkim zainteresowanym problematyką pszczół i edukacją pszczelarską.

Projekt jest laureatem Konkursu Grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” 2014. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Grant ufundowała Firma Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. Więcej na temat Konkursu: www.pomagamypszczolom.pl/konkurs-grantowy.

Autorka zdjęć: Agnieszka Bobowska

Szkolenie "Podstawy gospodarki pasiecznej, wychowu matek i tworzenia odkładów pszczelich"

W dniach 10-11 lutego 2018 roku (sobota/niedziela) o godzinie odbyło się szkolenie w ramach umowy między Górnołużyckim Stowarzyszeniem Pszczelarzy w Zgorzelcu a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Harmonogram szkolenia "Podstawy gospodarki pasiecznej, wychowu matek i tworzenia odkładów pszczelich" na podstawie umowy nr DIR-pp/30/125/2017/18
Prowadzący zajęcia: mgr inż. Marek Podlewski, Termin: 10-11 lutego 2017 r.  Miejsce: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1, 59-900 Zgorzelec (sala kinowa 1 piętro)

Plan zajęć - 10 lutego

9:30 – 11:00 – Biologiczne podstawy gospodarki pasiecznej (2 x 45min.)
11:00 – 11:25 – przerwa kawowa
11:25 – 12:55 – Całoroczna gospodarka pasieczna (2 x 45min.)
12:55 – 14:30 – przerwa obiadowa
14:30 – 16:00 – Elementy współczesnej gospodarki pasiecznej w aspekcie zdrowotności pszczół, wydajności i jakości pozyskiwania miodu (2 x 45min.)
16:00 – 16:15 – przerwa
16:15 – 17:00 – Elementy współczesnej gospodarki pasiecznej w aspekcie zdrowotności pszczół, wydajności i jakości pozyskiwania miodu (1 x 45min.)
Łączna ilość godzin lekcyjnych: 7

Plan zajęć
11 lutego
09:30 – 11:00 – Selekcja pszczół drogą do utrzymania zdrowych i silnych rodzin pszczelich (2 x 45min.)
11:00 – 11:25 – przerwa kawowa
11:25 – 12:55 – Rola i znaczenie wychowu matek pszczelich (2 x 45min.)
12:55 – 14:30 – przerwa obiadowa
14:30 – 16:00 – Wymiana matek pszczelich i tworzenie odkładów jako ważny element nowoczesnej gospodarki pasiecznej (2 x 45min.)
16:00 – 16:15 – przerwa
16:15 – 17:00 – Wymiana matek pszczelich i tworzenie odkładów jako ważny element nowoczesnej gospodarki pasiecznej (1 x 45min.)
Łączna ilość godzin lekcyjnych: 7

Do góry

Spotkanie z przedstawicielem firmy PROKIT

27 stycznia o godzinie 10 odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy skupującej kit. Na spotkaniu można było zapoznać się z informacjami dotyczącymi pozyskiwania kitu, wymogów jakościowych i procesu technologicznego jego przetwarzania. Zachęcamy do pozyskania i przekazywania kitu do skupu.

Spotkanie z sulikowskimi przedszkolakami.

Spotkanie z sulikowskimi przedszkolakami.
26 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie, doszło do bardzo miłego spotkania młodych przyjaciół pszczół z przedstawicielem Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu. Po wspólnym obejrzeniu jednego z odcinków filmu o pszczółce Mai, rozpoczęły się poważne warsztaty pszczelarskie.

Ogólny podziw wzbudził kunszt z jakim pszczoły budują swoje plastry woskowe.

Opowieści o życiu rodziny pszczelej spotkały się z żywym zainteresowaniem.

Niektórzy w swoich marzeniach widzieli już siebie jako właścicieli pasiek z pięknymi ulami.

Dużym zainteresowaniem cieszył się ul pokazowy.

Spore zainteresowanie ulem wykazali również ci nieco starsi.

W tym dniu był Międzynarodowy Dzień Matki. Miło było w tym dniu zobaczyć matkę pszczelą i złożyć jej najserdeczniejsze życzenia.

Miejmy nadzieję, że rozbudzone zainteresowania wśród przedszkolaków zaowocują , za kilkanaście lat, nowymi pasiekami w gminie Sulików.

Akademia Przyjaciół Pszczół

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku pragnąc realizować działania ekologiczne dołączyło do grona sympatyków Akademii Przyjaciół Pszczół - akcji, której celem jest zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności ochrony pszczół, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest kluczowe. W kolejne popołudnia gromadziliśmy się, aby wspólnie odkrywać ich świat. Początkowo korzystaliśmy z materiałów Akademii, później wspomógł nas swoją wiedzą pan Marek Przybysz prezes Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy........


Serdecznie dziękujemy panu prezesowi Markowi Przybyszowi za wygłoszenie wykładu i pyszny miód, panu Mieczysławowi Grabuńczykowi za pomoc w realizacji zajęć i panu Henrykowi Warszawskiemu za udostępnienie pasieki.

Pełna relacja z wydarzenia tu:
Pszczółki z EuRegioKom Pieńsk
Galeria zdjęć z wydarzenia tu:
GALERIA ZDJĘĆ

Konferencja Młodych Naukowców

W dniach 5-6 kwietnia Zgorzelec stał się ostoją wymiany poglądów naukowych pomiędzy Młodymi Naukowcami a pszczelarzami. Prelegenci reprezentowali takie ośrodki naukowe jak: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Konferencja została zorganizowana przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu oraz doktorantów Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze – Emila Mariusza Szymańskiego, Agnieszkę Wasiuk, Marcina Balana, Dagmarę Dyrdę oraz Adriana Zabłockiego.
Patronat Honorowy nad Konferencją Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych” objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki, Wójt Gminy Zgorzelec Pan Kazimierz Janik, Burmistrz Zgorzelca Pan Rafał Gronicz oraz Fundacja Nasza Ziemia.

Wśród przybyłych kilkudziesięciu pszczelarzy, przedstawicieli organizacji ekologicznych pojawili się także goście specjalni konferencji Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński, Burmistrz Zgorzelca Pan Rafał Gronicz oraz Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Pan Piotr Machaj.

Konferencja Młodych Naukowców rozpoczęła się około godziny 9:30 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. Konferencję otworzył Prezes Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu Pan Marek Przybysz krótkim podkreśleniem roli pszczół. Następnie głos zabrali goście specjalni konferencji.
W trakcie tego punktu programu przedstawione zostały instytucje wspierające organizacje KMN, którymi oprócz wspomnianych Patronatów byli: Karkonoski Park Narodowy, Czasopisma Pszczelarskie „Pasieka” oraz „Pszczelarstwo”, PortalPszczelarski.pl, gabinet weterynaryjny Agrowet E. Kacperski i Wspólnicy Sp. j., dystrybutor słoików PPHU Arkadia S.C. – Arkadiusz Kołodziej, firma Kellmann oraz Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu.

Konferencja była podzielona na trzy sesje referatowe. W każdej z nich były wygłoszone cztery referaty. Ich tematyka była bardzo szeroka rozpoczynając od ekonomii, marketingu, prawa poprzez ogrodnictwo, sadownictwo, botanikę kończąc na technologii żywienia, chemii.
Poszczególne referaty trwały do 15 minut. Po każdym z nich było przeznaczone 5 minut na zadawanie pytań prelegentom – wielu pszczelarzy obecnych na sali korzystało z tej możliwości. Po referatach pojawiała się twórcza dyskusja na ich temat pomiędzy Młodymi Naukowcami a słuchaczami.

Bo ostatniej sesji referatowej odbyło się podsumowanie konferencji oraz wręczone zostały nagrody za najlepsze wystąpienia. Na koniec zostały rozlosowane wśród słuchaczy książki oraz numery czasopisma „Pasieki” przekazane przez jej Redakcję.
Na końcu komitet organizacyjny podziękował za wsparcie w organizacji Prezesowi GSP Panu Markowi Przybyszowi, a także sponsorom. Popołudniu odbył się spacer po pobliskim parku, a wieczorem spotkanie integracyjne. Drugi dzień został wykorzystany przez prelegentów na zwiedzanie Zgorzelca i Görlitz.

Prezes GSP Pan Marek Przybysz oficjalnie otwiera Konferencję Młodych Naukowców.


O roli etykiet opowiada mgr Marcin Balana – czy są one koniecznością czy szansą?

Mgr inż. Sylwia Zielińska przedstawia wnioski dotyczące temperatury ogrzewania miodu w mechanizmie powstawania substancji szkodliwej HMF.

Mgr inż. Celina Habryka rozpoczyna prelekcję na temat „Jakości handlowej miodu”.

Dyskusja pomiędzy Prezesem GSP mgr inż. Markiem Przybyszem a mgr Adrianem Zabłockim dotycząca kwestii wytruć pszczół i ich prawnej ochrony.

Mgr Katarzyna Głoskowska w swoim wystąpieniu dotykającym problematyki ZUS i KRUS.

W trakcie podsumowania rozdano ufundowane przez Czasopismo „Pasieka” książki oraz numery. Pierwszym ze szczęśliwców został członek GSP, kolega Paweł Polakiewicz.

Mgr inż. Luiza Dawidowicz w ostatniej prelekcji dotyczącej inwazyjnych roślin. Referat ten otrzymał I nagrodę.

Wspólne zdjęcie prelegentów z przedstawicielami Zarządu GSP.

Kolejna osoba otrzymuje z rąk Prezesa GSP upominek w postaci książki od Redakcji „Pasieki”.

Pamiątkowe zdjęcie na schodach w zabytkowym Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

Konferencję Młodych Naukowców prowadzili mgr Agnieszka Wasiuk oraz mgr Emil M. Szymański. W tle logotypy organizatorów, patronów oraz partnerów konferencji.

Wśród gości pojawił się i zabrał głos Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński.

Głos również zabrał Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Pan Piotr Machaj.

Pojawiało się wiele pytań z sali do prelegentów.

A także dużo merytorycznych dyskusji.

Wymiany różnorodnych poglądów również było sporo.

Piotr Chmielewski opowiada o zagrożeniach pszczół w Polsce.

Podczas rozpoczęcia KMN głos zabrał również Burmistrz Miasta Zgorzelec Pan Rafał Gronicz.

Do góry

Podziękowanie za przeprowadzone warsztaty dla Pana Jana Dąbrowskiego, członka GSP

Szkolenie, Marek Podlewski

W dniu 16 marca 2014 roku odbyło się szkolenie pszczelarzy naszego stowarzyszenia.

Wykłady poprowadził mgr inż. Marek Podlewski
Udział w szkoleniu został potwierdzony otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa .
Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzymał broszurę autorstwa Marka Podlewskiego pod tytułem: "Nowoczesna gospodarka pasieczna drogą do sukcesu".
Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Poprowadzone zostały w przystępny sposób, z wykorzystaniem przezroczy, filmów, przywiezionych przez wykładowcę rekwizytów.
Słuchacze korzystali z możliwości zadawania pytań, dyskusji.

W ramach szkolenia słuczacze poznali następujące zagadnienia:


Przerwa obiadowa w restauracji "Prima"Prosty przyrząd do omiatania pszczół z ramek, przydatny przy tworzeniu odkładów. Pszczoły omiatane z ramek miodni mogą po otrzymaniu matki i przewiezieniu na drugie pasieczysko tworzyć okład, nową rodzinkę.


Trzy systemy wychowu matek pszczelich: Jentera, Ezi Queen, Nicota.

Najprostsze "oprzyrządowanie" do znakowania matek pszczelich. Na gąbkę wypuszczamy matkę, przykrywamy kratą odgrodową, na grzbiet unieruchomionej matki nakładamy kropelkę do wyboru: farby nitro, lakieru do paznokci, zaprawki samochodowej odpowiedniej barwy i przykrywamy szklanką na 10-15 minut (wyschnięcie i usunięcie zapachu farby).

Babusowa klateczka do izolacji matki pszczelej, przydatna przy wymianie matek. Matkę umieszczamy w klateczce między ramkami na okres siedmiu dni, po tym czasie usuwamy ewentualne mateczniki ratunkowe i wymieniamy matkę.
Główny cel: zmniejszenie stresu rodziny pszczelej, rodzina lepiej znosi ten okres niż w przypadku całkowitego usunięcia matki.

Z okazji Konferencji Szkoleniowej „Nowoczesna gospodarka pasieczna drogą do sukcesu” ukazała się broszurka pana Marka Podlewskiego pod tym samym tytułem. W trzech rozdziałach zostały zaprezentowane następujące treści:
1. Selekcja pszczół drogą do utrzymania zdrowych i silnych rodzin pszczelich
1.1. Wprowadzenie do selekcji pszczół – autor podkreśla w tej części o roli cech genetycznych pszczół oraz wdraża w podstawowy zarys problematyki selekcjonowania cech pszczół miodnych.
1.2. Podstawowe cechy produkcyjne – w tym podrozdziale autor opisuje takie cechy produkcyjne jak: miodność, plenność, rojliwość, długowieczność, rozwój wiosenny, zdolność budowania plastrów, zimotrwałość, odporność na choroby.
1.3. Cechy o znaczeniu praktycznym – w tej części publikacji opisane zostały kolejne cechy, tym razem o użytecznym charakterze. Są wśród nich: łagodność pszczół, obfitość propolisowania, dzika zabudowa, sklepienie miodu.
1.4. Dodatkowe kierunki selekcji – autor wskazuje dwie cechy, które także mogą być przedmiotem doboru. Selekcjonowanie może się odbywać także ze względu na produkcję mleczka pszczelego oraz pozyskiwanie obnóży pyłkowych.
2. Poddawanie matek pszczelich
2.1. Czynniki sprzyjające przyjęcie matki pszczelej – autor w tym miejscu broszury opisuje problematykę poddawania matek oraz wskazuje czynniki sprzyjające przyjęciu matki. Między innymi opisany jest termin poddawania matek, jakość matki czy łagodność pszczół w rodzinie, do której się poddaje matkę.
2.2. Wyszukiwanie starej matki – Marek Podlewski opisuje praktyczne sposoby jak sobie poradzić ze znalezieniem matki pszczelej.
2.3. Metody poddawania matek – ta część jest poświęcona przedstawieniu czytelnikowi jak można matki z dużą dozą prawdopodobieństwa, że zostaną przyjęte.
2.4. Kłopoty z matkami sztucznie unasiennionymi – autor broszurki wskazuje, jakie problemy mogą być napotkane przy poddawaniu matki sztucznie inseminowanej (unasiennionej).
3. Tworzenie odkładów
3.1. Definicja odkładu pszczelego – ostatni rozdział rozpoczyna się wyjaśnieniem odkładu pszczelego. Prawidłowe zrozumienie istoty odkładu jest istotne w obecnej gospodarce pasiecznej.
3.2. W jakim celu tworzymy odkłady? – autor starannie wymienia powody, dla których warto tworzyć odkłady pszczele z ich krótką analizą.
3.3. Zalety tworzenia odkładów – w tym podrozdziale przekazane są zalety tworzenia odkładów w pasiekach.
3.4. Co przemawia za łączeniem rodzin z odkładami jesienią? – ostatnia część broszurki opisuje niuanse problematyki łączenia rodzin pszczelich na jesień.

Publikacja została wydana na potrzeby własne stowarzyszenia. Wolne egzemplarze pozostałe po szkoleniu mogą wypożyczać członkowie GSP – posiada je Prezes GSP Marek Przybysz. Broszurka była opublikowana przez Wydawcę Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy. Nadany został jej nr ISBN 978-83-938446-0-9. Redaktorem wydania był Emil Mariusz Szymański.

Publikacja i szkolenie zostało zrealizowane w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej w ramach umowy z Agencją Rynku Rolnego.

Do góry

Konferencja w Warszawie

Konferencja Naukowa „Zrównoważony Rozwój – idea czy konieczność” w Warszawie
W dniu 20 stycznia 2014r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem „Zrównoważony Rozwój – idea czy konieczność” – jej organizatorem było Koło Naukowe Sozologów.
Emil Szymański wraz z kolegami ze studiów doktoranckich, Marcinem Balana i Adrianem Zabłockim, zaprezentowali dwa referaty, w tym jeden odnoszący się do problemów pszczół, który nosił tytuł: „Ochrona pszczoły miodnej jako element zachowania ładu środowiskowego”.
Przedstawiona tematyka referatu spotkała się z dużym zainteresowaniem innych prelegentów.

 
Do góry

Spotkanie wigilijne, opłatkowe 2013

W dniu 7 grudnia mieliśmy do czynienia z uroczystym spotkaniem pszczelarzy naszego stowarzyszenia, ich rodzin, było to tradycyjne już spotkanie wigiline.
O godzinie 1600 w kościele p. w. św. Jana Chrzciciela odbyła się Msza Święta w intencji pszczelarzy i ich rodzin, oraz pszczelarzy zmarłych.
Celebrantem był ksiadz prałat Jan Mycek, dziekan senior dekanatu zgorzeleckiego. W homilii ksiądz prałat podkreślił wielkie znaczenie pszczół, misji pszczelarzy dla ludzkości.
Nasi pszczelarze przynieśli świecę paschalną, kosz z produktami pszczelimi jako Dar Ołtarza.Druga część uroczystości miała miejsce w restauracji "Prima", kilkaset metrów od kościoła.
Modlitwę przed wieczerzą wigilijną poprowadził proboszcz miejsca, ksiądz Marian Oleksy, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela.
Gościem spotkania był burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz. Złożył życzenia świąteczne dla pszczelarek, pszczelarzy i ich rodzin, przekazał na ręce prezesa GSP Marka Przybysza prezent, chatę z piernika, żartując, że jeśli prezent nam się nie spodoba, to możemy go zjeść.
Prawdziwą atmosferę wigilijną stworzyły panie z chóru Vena Senior Zgorzeleckiego Klubu Seniora. Śpiew kolęd, pyszne wigilijne potrawy restauracji "Prima", życzenia zdrowia dla pszczelarek, pszczelarzy i ich pszczółek, serdeczne rozmowy to cechy naszego spotkania wigilijnego.

Konferencja naukowa w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski po raz 8 gościł u siebie uczestników Międzynarodowego Studenckiego Sympozjum Naukowego „Między Biotechnologią, a Ochroną Środowiska”.
Konferencja odbyła się w dniach 7-9 listopada 2013r. Interdyscyplinarne spotkanie naukowców było podzielone na sesje tematyczne: biologia molekularna, biotechnologia, ochrona środowiska, antropologia, botanika, zoologia, ekologia.
W sesji dotyczącej ochrony środowiska kolega Emil M. Szymański (członek Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu) zaprezentował referat pod tytułem: „Meaning of protection of honey bees against mites Varroa destructor” („Znaczenie ochrony pszczoły miodnej przed roztoczami Varroa destructor”).
Celem przedstawiania problemów pszczelarstwa na interdyscyplinarnych spotkaniach jest uwrażliwienie młodych naukowców i zachęcenie do dyskusji, badań, studiów zmierzających do rozwiązania kwestii problematycznych.

Konferencja naukowa w Jeleniej Górze

W dniach 4-5 listopada na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) odbyła się Konferencja Naukowa „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem”. Organizatorem konferencji były Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz Studenckie Koło Naukowe OIKOS.
Wśród prelegentów znalazł się członek stowarzyszenia: Emil M. Szymański, który wraz z kolegą ze studiów doktoranckich Adrianem Zabłockim, zaprezentował dwa referaty.
Pierwszym z nich nosił tytuł: „Rola mechanizmu Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich w latach 2010-2014 w ochronie populacji pszczół miodnych w Polsce”, a drugi: „Aspekty prawne funkcjonowania gospodarstw pasiecznych w Polsce.” Tematyka referatów w głównej mierze dotyczyła kwestii, które ciągle wzbudzają emocje i trapią polskich pszczelarzy.


Konferencja naukowa w Kielcach

W dniu 27 września odbyła się Konferencja „Jestem naukowcem, Jestem interdyscyplinarny”. Emil M. Szymański na tamtejszym Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. W nawiązaniu do tematyki konferencji Emil M. Szymański przedstawił referat Interdyscyplinarny charakter ekonomiki pszczelarstwa w Polsce.
Zainteresowanie tematyką związaną z pszczołami i pracą pszczelarzy spotkało się ze sporym zainteresowaniem – świadczy o tym fakt największej liczby pytań do wystąpienia oraz wyróżnienie za najlepsze wystąpienie ustne, którym członek Naszego Stowarzyszenia został nagrodzony.
Warto też wspomnieć, że na konferencji studentki z tamtejszego UJK przedstawiły dwa plakaty dotyczące: pierwszy właściwości produktów pszczelich w kosmetologii, a drugi miodu i jego zastosowań. Widoczne staje się coraz większe zainteresowanie pszczołami w świecie młodych naukowców.

Więcej o konferencji w Kielcach można przeczytać na Portalu Pszczelarskim:
http://www.portalpszczelarski.pl/artykul/68/konferencja_naukowa_jestem_naukowcem-_jestem_interdyscyplinarny__kielce_27_wrzesnia_2013_roku.html
http://www.portalpszczelarski.pl/artykul/82/pszczoly_-_interdyscyplinarne_owady_-_wywiad_z_joanna_stanik.html
Więcej zdjęć pod adresami:
http://www.portalpszczelarski.pl/galeria/4/pokaz.html
http://www.portalpszczelarski.pl/galeria/3/pokaz.html

Święto Grzybów w Węglińcu

W dniach 14 i 15 września odbyło się Święto Grzybów w Węglińcu. Mieliśmy tam nasze stoisko, które prowadził kolega Marek Biardzki. Oferta obejmowała różne gatunki miodów, świece ozdobne, produkty członków GSP.

Bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie dzieci cieszył się ul obserwacyjny, dzięki niemu dzieci i dorośli mogli się zapoznać bez stresu, bez obawy użądlenia z rodziną pszczelą.


Goście Święta Grzybów w Węglińcu mogli zapoznać sie z budową ula, mogli podziwiać misterną budowę plastra pszczelego.

Konferencja naukowa w Poznaniu

W dniach 6-8 września Emil M. Szymański wziął udział w kolejnej konferencji naukowej.
Tym razem odbyła się ona na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Hasłem przewodnim I Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców było: „Przyroda – Las – Technologia”.
Wraz z kolegą ze studiów doktoranckich Marcinem Balana zaprezentowali dwa referaty, w tym jeden dotyczył ściśle tematyki pszczół. Tytuł wystąpienia to: Meaning of the protection bees in The Karkonosze National Park and The Białowieża National Park (Znaczenie ochrony pszczołowatych w Karkonoskim Parku Narodowym i Białowieskim Parku Narodowym).

Konferencja zakończyła się II miejscem dla E.M. Szymańskiego oraz Marcina Balana w wyniku przedstawionej tematyki.

II Konferencja naukowa w Gdańsku

W dniach 27-28 czerwca na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek – Nauka – Środowisko.
Członek Naszego Stowarzyszenia Emil M. Szymański wraz z kolegą ze studiów doktoranckich Marcinem Balana wygłosili referat na temat:
Chemiczne metody zwalczania roztoczy Varroa destructor w ochronie pszczół miodnych.
Celem wystąpienia było przedstawienie najpopularniejszych chemicznych metod zwalczania pasożyta Varroa destructor w celu przybliżenia problematyki związanej z ich skutecznością oraz oddziaływaniem na pszczoły miodne Apis mellifera jako potencjalnego obszaru badań w ramach nauk chemicznych.

 
 

Konferencja naukowa we Wrocławiu

W dniach 6-7 czerwca 2013 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa „Ochrona środowiska w XXI wieku – wyzwania i perspektywy” organizowana przez Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu były reprezentowane przez doktoranta Emila Mariusza Szymańskiego, który na konferencji zaprezentował dwa referaty:

Prezentacja problematyki pszczół spotkała się ze sporym zainteresowaniem słuchaczy oraz organizatorów – potwierdza to fakt otrzymania przez Emila M. Szymańskiego wyróżnienia za zaprezentowane referaty.

 

Otwarcie sezonu 2013

Nowy sezon pszczelarski 2013 rozpoczeliśmy w dniu 4 maja spotkaniem w pasiece kolegi Henryka Warszawskiego w Pieńsku.
Bardzo gościnny gospodarz przywitał nas w swojej pięknej pasiece, położonej pośród dużych drzew na stoku wzniesienia nad doliną rzeki Nysy Łużyckiej.

Ambroży

Święty Ambroży patronuje pasiece Henryka Warszawskiego.

Jeden z uli figuralnych, które znajdują się w pasiece kolegi Warszawskiego.

Nie mogło zabraknąć w tej pasiece tradycyjnej barci.

Kilkadziesiąt metrów od pasieki na skraju dużej polany znajduje się interesujący budynek będący połączeniem indiańskiego tipi i myśliwskiej ambony. Było to miejsce naszej biesiady.

Na początku serwowano pyszną "myśliwską" grochówkę z wkładką, golonką.

Wewnątrz "namiotu" było wystarczająco dużo miejsca na niekończącze się rozmowy o pszczołach. Na środku znajdowało się ognisko, dym uchodził przez okrągły otwór w dachu "tipi".

Na ruszcie nad ogniskiem smażyły się kiełbaski, kaszanki, podawane z pyszną, duszoną cebulą.

Pamiątkowe zdjęcie z Świętym Ambrożym.

Jeszcze jedno ujęcie z Świętym Ambrożym.
Dziękujemy koledze Henrykowi Warszawskiemu za organizację otwarcia sezonu i gościnę w swojej pasiece.

Honorowy członek GSP

W trakcie Walnego Zebrania GSP w dniu 7 kwietnia 2013 roku mieliśmy do czynienia z miłym akcentem. Prezes stowarzyszenia Marek Przybysz wręczył dyplom nadający tytuł HONOROWEGO CZŁONKA   "GÓRNOŁUŻYCKIEGO STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY” koledze Edwardowi Burlikowskiemu.

Kolega Edward Burlikowski był pierwszym prezesem GSP, głównym założycielem i organizatorem naszego stowarzyszenia.

Burlikowski

Zarząd „Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy”
w uznaniu za wybitny wkład
w działalność i rozwój stowarzyszenia postanawia nadać
panu Edwardowi Burlikowskiemu
tytuł
 HONOROWEGO CZŁONKA
"GÓRNOŁUŻYCKIEGO STOWARZYSZENIA
PSZCZELARZY”

Na zdjęciu: Edward Burlikowski i Marek Przybysz.

Pierwszy zarząd

Pierwszy zarząd stowarzyszenia obejmujący lata 2005-2012:
Burlikowski Edward - Prezes Zarządu
Witecki Stefan Franciszek - Sekretarz
Główczyk Stanisław Józef - Skarbnik
Okoń Mieczysław - Członek Zarządu
Zienkiewicz Aleksander - Członek Zarządu