Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu "Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia."
Autor: Albert Einstein

STATUT

Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: GSP.

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się na terenie powiatu zgorzeleckiego. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może również prowadzić swoją działalność poza granicami kraju.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 tekst jednolity) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego i może rozpocząć działalność po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach a także łączyć się w związki.

§ 7

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

1. Działanie na rzecz stałego rozwijania pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów, oraz ochrona godnego imienia pszczelarzy.

2. Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół i innych owadów zapylających. Zaopatrzenie w stosowne leki do zwalczania chorób pszczół.

3. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności Stowarzyszenia.

4. Promocja i popieranie współpracy z jednostkami gospodarki rolno-leśnej w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających i jej racjonalnego wykorzystania w sferze zapylania owadopylnych upraw polowych i sadowniczych przez pszczoły.

5. Pobudzanie świadomości społeczeństwa, poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami i przedszkolami oraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

6. Ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jako integralnego składnika środowiska naturalnego.

7. Wspieranie funkcjonowania oraz rozwoju organizacji pozarządowych, w tym organizacji ekologicznych i pszczelarskich.

8. Działanie na rzecz rozwoju nauki oraz szkolnictwa wyższego, w tym związanego z pszczelarstwem i ochroną owadów zapylających.

9. Wspieranie działalności pszczelarskiej osób w wieku emerytalnym.

10.Udzielanie pomocy pszczelarzom, będących ofiarami klęsk żywiołowych, katastrof oraz w wyniku konfliktów wojennych w kraju i zagranicą w zakresie odbudowy pogłowia pszczół miodnych.

11.Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów produktów pszczelich.

12.Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności w zakresie pszczelarstwa oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w gospodarstwach pasiecznych.

§ 9

1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji naukowych, szkoleń, wystaw, konkursów, oraz innych imprez popularyzujących wiedzę o znaczeniu owadów zapylających w środowisku przyrodniczym,

b) utworzenie ośrodka informacji i współpracę z lokalnymi mediami,

c) prowadzenie działalności wydawniczej,

d) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

e) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących pszczelarstwa i ochrony owadów zapylających,

f) opiniowanie projektów dotyczących funkcjonowania pszczelarstwa i ochrony środowiska.

g) inne działania realizujące cele statutowe.

2. Wszystkie cele, w zależności od potrzeb, Stowarzyszenie realizuje jako odpłatne lub nieodpłatne.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Podstrona w przygotowaniu (...)