Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Nowości strony

Spotkanie z przedstawicielem firmy PROKIT

27 o godzinie 10 zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielem firmy skupującej kit.
Na spotkaniu będzie można zapoznać się z informacjami dotyczącymi pozyskiwania kitu, wymogów jakościowych i procesu technologicznego jego przetwarzania. Zachęcamy do pozyskania i pozostawienia kitu w tym dniu.
Do kitu powinny być dołączone dane osobowe pszczelarza i nr konta do przelewu. Członek Zarządu Marek Kulik prowadzi jeszcze rozmowy z innymi firmami, aby uatrakcyjnić spotkanie, o jeszcze jedną firmę. W przypadku dwóch firm całość potrwa do godziny 14. Prosimy o aktywny udział w spotkaniu oraz punktualność.
  Emil Szymański,
Prezes

Wpłaty

Od 1 stycznia 2018 roku Skarbnik Pan Marek Przybysz będzie przyjmował do kasy wpłaty wyłącznie składek członkowskich i ewentualnych wpisowych oraz darowizn (czyli przychodów działalności nieodpłatnej pożytku publicznego).
Wszelkie wpłaty na matki, leki, szkolenie (czyli przychody działalności odpłatnej) itd. proszę wpłacać na konto stowarzyszenia.
W przypadku braku konta, wpłat można wykonywać z kont innych osób (np. kogoś z rodziny) albo za pomocą poczty itd.
W takim przypadku proszę w tytule podać imię i nazwisko pszczelarza, którego wpłata dotyczy. Zmiana w przyjmowaniu płatności na konto jest wymuszona przepisami fiskalnymi. Przepraszamy za utrudnienia.
  Prezes GSP
Emil Szymański

Darowizny finansowe

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat darowizn finansowych na rzecz Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu. Przy wpłatach na konto stowarzyszenia (dane do przelewu w zakładce "stowarzyszenie") można odpisać od dochodu przekazaną darowiznę.
Maksymalnie można odpisać kwotę do wysokości 6% dochodu w danym roku finansowym (darowizny wpłacone w 2018 r. odlicza się od podatku za rok 2018 czyli rozliczając się w 2019).
Tytuł do przelewu: darowizna na cele statutowe związane z ochroną środowiska. Dowód wpłaty najlepiej zachować, gdyż urząd skarbowy może poprosić o udokumentowanie wpłaty.
  Prezes GSP
Emil Szymański

Konferencja

Dzień dobry,
  w imieniu organizatorów zapraszam do udziału w konferencji podsumowującej projekt międzynarodowy, w którym nasze stowarzyszenie brało udział. Część pszczelarzy uczestniczyło jako podmioty badań, a stowarzyszenie służyło jako podmiot ekspercki w dziedzinie pszczelarstwo.
  Udział w samej konferencji w dniu 29.11.2017 r. jest całkowicie darmowy, organizatorzy gwarantują obiad i poczęstunek drobny podczas przerw kawowych. Całość jest tłumaczona symultanicznie (na bieżąco), więc nie ma obaw co do barier językowych. Członek Zarządu Pan Stanisław Iglewski będzie jechał do Zgorzelca na miejsce konferencji, można się umówić na wspólny dojazd ze Zgorzelca do klasztoru Marienthal (Ostritz). Ja na miejscu będę także, ale zostałem poproszony o przybycie dzień wcześniej.
  Jeśli ktoś chciałby wziąć udział także w kolacji 28.11.2017 r., to udział jest odpłatny. Szczegóły w ulotce, którą przesyłam w załączeniu.
  Rejestracji (zaznaczając odpowiedni kwadrat) na konferencję dokonuje się poprzez wypełnienie krótkiego formularza: http://www.netsci.de/PL/registration/
  Pozdrawiam i zachęcam do udziału
Emil Szymański Prezes GSP

Załączniki:
Zgłoszenie 1.pdf
Zgłoszenie 2.pdf

Warsztaty pszczelarskie

V PSZCZELARSKA KONFERENCJA
MŁODYCH NAUKOWCÓW

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu OPP oraz Stowarzyszenia Natura i Człowiek zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w V Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w Zgorzelcu

Cel konferencji: wymiana wiedzy, doświadczeń i integracja środowiska młodych naukowców jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej oraz innych owadów zapylających.

Tematyka konferencji:
• biologia, chów i hodowla pszczół miodnych i innych owadów zapylających,
• ochrona i ekologia pszczołowatych,
• wpływ pszczół na rolnictwo oraz przemysł spożywczy,
• historia pszczelarstwa i pszczelnictwa,
• bazy pożytkowe oraz projektowanie ogrodów przyjaznych pszczołowatym,
• ekonomika pszczelarstwa, finanse i rachunkowość gospodarstw pasiecznych,
• marketing, zarządzanie, logistyka i prawo w branży pszczelarskiej,
• wykorzystanie produktów pszczelich w przemyśle i usługach,
• współczesne zagrożenia dla owadów zapylających (np. chemizacja rolnictwa, pozostałości środków ochrony roślin w glebie, nektarze, pyłku lub płodach rolnych)
• rola i realizacja zadań organizacji pszczelarskich itp.
• a także wszelkie inne pomysły, związane z owadami zapylającymi lub pszczelarstwem.

W ramach uiszczonej opłaty konferencyjnej zapewniamy:
• przyjazną atmosferę do wymiany własnych poglądów oraz wyników badań,
• materiały konferencyjne,
• nagrody za najlepsze wystąpienia, postery oraz niespodziankę dla prelegentów,
• wyżywienie,
• wydanie monografii (najlepsze artykuły zyskują szansę na przedruk w Czasopiśmie „Pasieka” – autorzy takich tekstów otrzymają honorarium),
• certyfikat udziału w konferencji.

Terminy:
• przyjmowanie zgłoszeń`       – 28 lutego 2018 r.
• przyjmowanie wpłat       – 16 marca 2018 r.
• ogłoszenie programu konferencji      – 25 marca 2018 r.
• dostarczenie artykułu       – 30 maja 2018 r.
• wydanie publikacji       – listopad 2018 r.

Wpisowe:
• czynny udział z wystąpieniem lub posterem lub bierny (z/bez publikacji): 175 zł/os.

UWAGA! Opłata konferencyjna nie podlega negocjacji, a także zwrotowi w razie rezygnacji, odrzucenia artykułu lub nieprzesłania go w terminie. Decyzję o ostatecznym zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje redaktor naukowy po zapoznaniu się z recenzją.

UWAGA! Udział w konferencji osób w roli wolnych słuchaczy jest bezpłatny. Organizator zapewnia, oprócz dawki wiedzy, udział w przerwach kawowych i drobnym poczęstunku. Wolni słuchacze nie dokonują rejestracji na konferencję.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.

Szczegółowe informacje: http://www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl/ lub http://naturaiczlowiek.org/
Zapraszamy na stronę wydarzenia: www.facebook.com/events/186126171958937/
Kontakt mailowy: konferencjapszczoly@gmail.com

Konferencja dofinansowana ze środków 1% podatku przekazanego Górnołużyckiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu Organizacji Pożytku Publicznego

Załączniki:

Zaproszenie na V KMN
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Wymogi edytorskie.

Spotkanie w Agencji Rynku Rolnego

W dniu 15 lutego odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektów w ramach mechanizmu „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” w centrali Agencji Rynku Rolnego. W spotkaniu wziął udział członek zarządu GSP odpowiedzialny za projekty realizowane w ramach mechanizmu – Emil Szymański.
Podczas zebrania poinformowano uczestników, że w związku z pracami legislacyjnymi nad ustawą o krajowym centrum wsparcia rolnictwa, najprawdopodobniej ulegnie zmianie termin składania projektów na sezon 2017/2018 – był on planowany na koniec kwietnia 2017.
Prawdopodobnie będzie to jesienny termin. Projekt ustawy zakłada likwidację Agencji Rynku Rolnego, która w związku z tym uchyli warunki wsparcia dotyczące przyszłych sezonów. Z otrzymanych informacji obowiązki w zakresie wsparcia pszczelarstwa przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W związku ze zmianami, dopiero po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy będą określone nowe warunki wsparcia (nie powinny one się diametralnie różnić, gdyż wynikają one z dokumentu „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa”, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską na trzy sezony).
Mogą natomiast zmienić się rodzaje wymaganych dokumentów, druki projektów, zakres informacji, jaki był w nich wymagany. Jeżeli ustawa wejdzie w życie Agencja Rynku Rolnego prześle pisemną informacje do stowarzyszeń o uchyleniu warunków.
Na bieżąco będziemy informować o opisanej sytuacji. Obecnie realizowane zakupy sprzętu, lawet, pszczół i leków nadal odbywają się na starych zasadach, ale w Agencji Rynku Rolnego proszono by jak najszybciej rozliczać projekty, tak aby płatność wykonała jeszcze Agencja Rynku Rolnego.

Terminarz

Terminarz wydarzeń i ważnych spraw Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu:

1% podatku dla GSP - 2016, podsumowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku naszemu stowarzyszeniu. Poniżej publikujemy siedziby urzędów skarbowych, za pośrednictwem których otrzymaliśmy wsparcie, wraz z kwotami. Pragniemy również podziękować osobom i instytucjom, które promowały informacje o możliwości wpisania naszego stowarzyszenie w roczne zeznanie podatkowe. Prosimy o pamięć w kolejnych latach przy ich wypełnianiu.
Już myślimy nad tym jak najlepiej wykorzystać otrzymane środki :)

Warunki wsparcia pszczelarstwa ARR

W załączniku przesyłam, zatwierdzone i ogłoszone przez ARR, warunki wsparcia pszczelarstwa na najbliższe trzy lata. Jest sporo zmian. Dotyczy to zwłaszcza zakupu sprzętu i wsparcia wędrówek z pszczołami.

Harmonogram IV Pszczelarskiej
Konferencji Młodych Naukowców

Harmonogram IV Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców 21-23 kwietnia 2017 r. w Zgorzelcu

Ubezpieczenia pasiek

Pasieki członków GSP opłacających w terminie (do 31 marca) składki członkowskie ubezpieczane są w ramach OC z funduszy naszego stowarzyszenia.
Koleżanki i koledzy zainteresowani dodatkowymi ubezpieczeniami opłacanymi w własnym zakresie proszeni są o zapoznanie się z załącznikami:
TUW DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA TUW 2017-1.doc
ogolne_warunki_ubezpieczenia_dla_gospo darstw_rolnych_bezpieczna_zagroda_obowiazujace_od_15_lipca_2015_r-1.pdf
Aneks Bezpieczna Zagroda WU-06.04.03 A4-1.pdf

Spotkanie w Agencji Rynku Rolnego

W dniu 15 lutego odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektów w ramach mechanizmu „Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich” w centrali Agencji Rynku Rolnego. W spotkaniu wziął udział członek zarządu GSP odpowiedzialny za projekty realizowane w ramach mechanizmu – Emil Szymański.
Podczas zebrania poinformowano uczestników, że w związku z pracami legislacyjnymi nad ustawą o krajowym centrum wsparcia rolnictwa, najprawdopodobniej ulegnie zmianie termin składania projektów na sezon 2017/2018 – był on planowany na koniec kwietnia 2017.
Prawdopodobnie będzie to jesienny termin. Projekt ustawy zakłada likwidację Agencji Rynku Rolnego, która w związku z tym uchyli warunki wsparcia dotyczące przyszłych sezonów. Z otrzymanych informacji obowiązki w zakresie wsparcia pszczelarstwa przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W związku ze zmianami, dopiero po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy będą określone nowe warunki wsparcia (nie powinny one się diametralnie różnić, gdyż wynikają one z dokumentu „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa”, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską na trzy sezony).
Mogą natomiast zmienić się rodzaje wymaganych dokumentów, druki projektów, zakres informacji, jaki był w nich wymagany. Jeżeli ustawa wejdzie w życie Agencja Rynku Rolnego prześle pisemną informacje do stowarzyszeń o uchyleniu warunków.
Na bieżąco będziemy informować o opisanej sytuacji. Obecnie realizowane zakupy sprzętu, lawet, pszczół i leków nadal odbywają się na starych zasadach, ale w Agencji Rynku Rolnego proszono by jak najszybciej rozliczać projekty, tak aby płatność wykonała jeszcze Agencja Rynku Rolnego.

IV PSZCZELARSKA KONFERENCJA
MŁODYCH NAUKOWCÓW

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu OPP oraz Nieformalnej Grupy Doktorantów „Naukowe ADHD” zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w IV Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2017 r. w Zgorzelcu.

  Cel konferencji: wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem młodych naukowców a pszczelarzami w zakresie uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw pasiecznych w Polsce, ich zakładania oraz poprawy opłacalności działalności pszczelarskiej jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej oraz innych owadów zapylających.

  Tematyka konferencji:

Szczególnie cenne będą opracowania porównujące sytuację gospodarstw pasiecznych w Polsce i na świecie. Jesteśmy otwarci także na wszelkie pomysły, niewymienione w tematyce, a związane z owadami zapylającymi lub pszczelarstwem.

  W ramach uiszczonej opłaty konferencyjnej zapewniamy:   Terminy:
przyjmowanie zgłoszeń – 25 marca 2017 r.
przyjmowanie wpłat – 7 kwietnia 2017 r.
ogłoszenie programu konferencji – 10-15 kwietnia 2017 r.
dostarczenie artykułu wraz z recenzją –  30 maja 2017 r.
wydanie publikacji – listopad 2017 r.

  Wpisowe:
czynny udział z wystąpieniem lub posterem lub bierny (z/bez publikacji): 150 zł/os.

  UWAGA! Opłata konferencyjna nie podlega negocjacji, a także zwrotowi w razie rezygnacji, braku zakwalifikowania, odrzucenia artykułu lub nieprzesłania go w terminie. Decyzję o ostatecznym zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje redaktor naukowy. 
 Zapraszamy na stronę wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1820099121601865/
Kontakt mailowy: konferencjapszczoly@gmail.com
UWAGA! Udział w konferencji osób w roli wolnych słuchaczy jest bezpłatny. Organizator zapewnia, oprócz dawki wiedzy, udział w przerwach kawowych i drobnym poczęstunku. Wolni słuchacze nie dokonują rejestracji na konferencję. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.

Załączniki:

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Wymogi edytorskie
Formularz recenzji
Zaproszenie na IV KMN w formie pdf

Terminarz

Terminarz wydarzeń i ważnych spraw Wsparcie skierowane jest do nowych grup beneficjentów, zmiana dotyczy też wykazu sprzętu objętego dofinansowaniem. Zainteresowanych udziałem w programach, proszę o zapoznanie się z ogólnymi warunkami. Proszę zwrócić również uwagę na wyznaczone w warunkach& terminy składnia projektów.
Projekty na sezon 2016/17 będą przyjmowane przez ARR do 10 października, oznacza to, że zakupy pszczelarze będą mogli dokonywać, w ramach tego projektu, tuż po nowym roku. Natomiast projekty na sezon 2017/18 będą przyjmowane do 28 kwietnia 2017r. Oznacza to, że zakupy będzie można realizować, najprawdopodobniej po 01 września 2017r. W 2017r będą więc realizowane projekty z dwóch sezonów.
Pozdrawiam. Marek Przybysz.

Warunki wsparcia pszczelarstwa ARR

Prośba o pomoc w odtworzeniu pasieki

Niedawno, naszemu nowemu koledze, ukradziono dwanaście zasiedlonych pszczołami uli. Dzięki informacją przekazywanym przez wielu zbulwersowanych tym podłym czynem informatorów, udało się odnaleźć i odzyskać wszystkie ule. Niestety w większości były już puste, bez pszczół. Dla zaczynającego swoją przygodę z pszczołami kolegi jest to wielka strata. Zwracamy się z prośbą do pszczelarzy o pomoc w odtworzeniu pasieki. Wszystkim, którzy mogliby podarować poszkodowanemu pszczelarzowi roje, bylibyśmy wdzięczni za pomoc. Podajemy numer telefonu pod którym nasz kolega będzie czekał na informacje: 608 163 033.

Porajów - kradzież uli

W dniu 25 kwietnia 2016r. zginęło 10 wielkopolskich i jeden warszawski poszerzany. Ule ukradziono w Porajowie, z pasieki Woźnickiego Mariana.
Prosimy kolegów pszczelarzy o czujność i obserwacje otoczenia, czy nie pojawiły się nagle po sąsiedzku nowe ule.
Zdjęcia skradzionych uli podobnych do skradzionych tu:..

Dodano 7 maja 2016r.
Informujemy, że odnalezione zostały, skradzione w dniu 25 kwietnia w Porajowie, ule. Dzięki nagłośnieniu faktu kradzieży, do poszkodowanego pszczelarza, docierało wiele informacji, które doprowadziły do odnalezienia i odzyskania uli. Wszystkim, którzy starali się pomóc w ich odzyskaniu, serdecznie dziękujemy.
To zdarzenie dowodzi, że działając wspólnie jesteśmy w stanie obronić się przed wandalami i złodziejami niszczącymi nasze pasieki. Mamy nadzieję, że sprawcy tego haniebnego czynu zostaną wkrótce przykładnie ukarani.

Nasza biblioteczka

Dzięki uprzejmości czasopisma "Pasieka" nasze Stowarzyszenie posiada kilkanaście pozycji "Biblioteczki pszczelarza z pasją", a mianowicie:   ......pełen wykaz tu: Nasza bibioteczka

Rozporządzenie o wyznaczeniu strefy zapowietrzonej zgnilcem amerykańskim

Miejscowość Włodzice Wielkie, gmina Lwówek Śląski, ognisko zgnilca amerykańskego.
Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego.

Pit 40A 1% dla gsp

PIT-40A czyli jak emeryt może przekazać 1% podatku.
W załączonym pliku znajduje się przykład PIT-40A, który emeryt otrzymuje z ZUSu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie musi on rozliczać się z US na formularzu PIT-37. Jednak, aby móc przekazać 1% podatku wybranej organizacji, musi taki druk wypełnić i złożyć do US w terminie do końca kwietnia. W przykładzie zostały zaznaczone kwoty (komórki na zielono), które przenosi się z PIT-40A do PIT-37 z zaznaczeniem konkretnych pozycji, do których należy kwoty przepisać. Emeryta nie interesuje kwota ewentualnej nadpłaty, niedopłaty podatku, bo takie są rozliczane przez ZUS w marcowym świadczeniu emerytalnym.
  1% podatku oblicza się wyliczając 1% kwoty podatku należnego, ale zaokrągla się do dziesiątek groszy w dół. Przykład: jeśli kwota 1% równo wynosi 12,35, należy wpisać 12,30, jeśli 12,39 także 12,30, jeśli 12,31 również 12,30. A więc końcówki od 1 do 9 groszy, które wyjdą w obliczeniach, się pomija wpisując w odpowiednią rubrykę zeznania.
  Jeśli ktoś pragnie pomocy w wypełnieniu PIT-37 na podstawie PIT-40A, może skan tego ostatniego przesłać na maila:
emil_szymanski@poczta.onet.pl Postaramy się pomóc w wypełnieniu :)


Przykład wypełnionego PIT-u 40A.pdf

PIT 37 -1% dla GSP

Przekaż 1% podatku na Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy wpisując nr KRS 0000248320 oraz kwotę w roczne zeznanie podatkowe
Formularz PIT-37 do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego oraz do przekazania naszej organizacji pożytku publicznego. W formularzu jest wypełniona pozycja nr KRS organizacji, tj. Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu. W formularzu, wypełniający zeznanie, ma możliwość zmiany nr KRS na inną, dowolnie wybraną, organizację pożytku publicznego znajdującą się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Formularz sam zlicza odpowiednie rubryki, w tym wylicza podatek należny do US.

Ubezpieczenie pasiek

Informujemy, że w 2016r. ubezpieczenia OC pszczelarzy będą opłacane, podobnie jak w latach poprzednich, ze składek członkowskich. Dotyczyć to będzie, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania, pszczelarzy opłacających składki w terminie określonym w statucie. Jest też możliwość indywidualnego ubezpieczenia pasiek od różnych zdarzeń losowych. Ubezpieczenia takie oferuje TUW.
Ogólne warunki tego dodatkowego ubezpieczenia oraz deklarację przystąpienia do ubezpieczenia.

Przekaż 1% podatku na Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy wpisując
nr KRS 0000248320 oraz kwotę w roczne zeznanie podatkowe

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w 2016 r. (za rok podatkowy 2015)
  W dniu 16 grudnia br. została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2015.
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu znalazło się na tej liście podmiotów uprawnionych. W związku z powyższym składając zeznanie podatkowe wystarczy w odpowiednie rubryki zeznania podatkowego wpisać numer KRS 0000248320 oraz kwotę nie przekraczającą 1% kwoty podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Właściwy urząd skarbowy sam przekazuje zadeklarowane kwoty z 1% na konto właściwej organizacji pożytku publicznego (OPP), a podatnik, oprócz wypełnienia rubryk dot. przekazania jednego procentu (dodatkowo może podać dane go identyfikujące lub cel szczegółowy, np. konferencja młodych naukowców), nic więcej nie wykonuje.
Warto dodać, że każda kwota będzie stanowić cenne źródło przychodów naszej organizacji, która dzięki nim będzie mogła realizować działania w ramach pożytku publicznego bardziej profesjonalnie oraz w szerszym zakresie.

Rolniku, nie zabijaj nas

Logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Mamy zaszczyt zaprezentować nowe logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, na którym ul nawiązujące do tradycyjnej (charakterystycznej) zabudowy Górnych Łużyc tzn. domów przysłupowych.
Dachówka na domku pszczół nawiązuje do budowy komórek woskowych. Podkreślona jest również rola kwiatów w życiu pszczół.
Projekt logo wykonała w głównej mierze artystka, pani Wioletta Kotwicka (szkic ula), której składamy szczególne podziękowania za trud włożony w opracowanie najważniejszej części logo.
Pozostałe elementy, tzn. napis, kolorystykę obrazu i tła wykonał Emil Szymański (członek stowarzyszenia).

Emil Szymański

Stoisko handlowe GSP

.

Koledzy Pszczelarze, członkowie Górnołużykiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zarząd Stowarzyszenia kierując się chęcią ułatwienia sprzedaży pozyskiwanych w Waszych pasiekach produktów pszczelich, jak również koniecznością promowania naszego Stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności postanowił podjąć się organizacji firmowego stoiska z produktami pszczelimi.
Stoisko organizowane byłoby w trakcie trwania różnego rodzaju imprez i świąt na terenie działania naszego województwa.
W załączeniu przesyłamy regulamin korzystania z organizowanych przez nas stoisk sprzedaży

Prezes GSP, Marek Przybysz

Matki refundowane przez ARR

Projekt zakupu matek.

Matki muszą być zamówione (i zakupione) w pasiekach prowadzących księgi i rejestry dal linii hodowlanych.
Wykazy można znaleźć na stronie KCHZ pod adresem:
Wykazy lini hodowlanych pszczół,
Matki z innych pasiek nie podlegają refundacji!
GSP będzie dokonywać po podpisaniu umowy z ARR zamówień matek. Na spotkaniach klubowych w styczniu i lutym pszczelarze zapisani na zakup zostaną poproszeni o udzielenie informacji dotyczącego producenta matek. Płatność za matki dokonuje GSP, natomiast koszty przesyłki są pokrywane przez pszczelarza indywidualnie, termin odbioru i sposób pszczelarz sam ustala z producentem.
GSP zbiera pieniądze na zakup matek i płaci przelewem za zakup matek danemu producentowi (sami wystąpimy o niezbędne dane do przelewu producenta a także podamy dane GSP do rachunku/faktury).

Emil Szymański

Nasz facebook

Kolega Emil Szymański założył funpage naszego stowarzyszenia na portalu Facebook.
adres: http://www.facebook.com/pszczelarze.zgorzelec
Zapraszamy do odwiedzin.

GSP w Zgorzelcu wznowiło działalność

Informacja ze strony www.powiatzgorzelecki.pl

Po kilkuletniej przerwie Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu wznowiło swoją działalność.......

Czytaj dalej......

Jesteś   gościem