Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Kurs zawodowy

Terminarz

Terminarz wydarzeń i ważnych spraw Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu na rok 2018:

Zwolnienie z opłat dla aktywnych

Zarząd GSP na posiedzeniu w dniu 13 listopada podjął uchwałę zwalniającą z opłat w ramach działalności odpłatnej osoby świadczące pracę lub pracę wolontariacką na rzecz stowarzyszenia. Zwolnienie dotyczy tylko projektu, w którym udzielana jest pomoc w postaci pracy. Zwolnienie nie dotyczy opłat, na podstawie których wypłacana jest później refundacja (np. zakup leków czy pszczół w ramach mechanizmu "Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich"). Zarząd do uznawania zwolnień upoważnił Prezesa GSP. Koszty opłat za osoby zwolnione pokrywane będą z majątku własnego stowarzyszenia. Zwolnienie ma za zadanie zachęcić do wspierania działalności Zarządu.

Zaproszenie do współpracy z Zarządem GSP

Zarząd GSP zaprasza osoby chcące podejmować się pracy na rzecz stowarzyszenia i/lub owadów zapylających do współpracy. W efekcie podejmowania się różnych pomysłów czy prac na rzecz stowarzyszenia, po pozytywnej ocenie kandydata możliwe jest włączenie aktywnego Członka GSP do Zarządu GSP osób (po rezygnacji z funkcji jednego z obecnych członków) jeszcze w trakcie obecnej kadencji (pozostało jeszcze ok. 2,5 roku). Propozycja ma za zadanie wprowadzanie zmian w zakresie prac Zarządu, w tym odmłodzenie, profesjonalizację działań Zarządu oraz wykreowanie następców. Głównie oczekujemy na zgłoszenia od osób młodych, ambitnych, wykształconych, ze zdolnościami organizacyjnymi i potrafiącymi pracować w zespole, jak również samodzielnie. W trakcie trwania kadecji, bez wykonywania wyborów możliwa jest zmiana 50% składu Zarządu w oparciu o zasadę dookoptywania (tzn. sam zarząd może włączyć w swój skład nowego człona w celu uzupełnienia wolnego miejsca).

Ochrona pszczół na terenie województwa dolnośląskiego - nabór zgłoszeń zakończony

Poniżej znajdują się informacje dot. Programu Ochrony Pszczół finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ważne dokumenty:

- Zasadami Programu Ochrony Pszczół uchwalonymi przez WFOŚiGW we Wrocławiu,

Regulaminem uczestnictwa w projektach realizowanych przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu w ramach „Programu dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu  zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. dolnośląskiego”,

Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

- Wypełniony druk zapotrzebowania na określony asortyment/zadanie,

- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (każdy zgłaszający),

- Oświadczenie o liczbie rodzin pszczelich (dot. osób/pszczelarzy zgłaszających chęć zakupu sprzętu, pszczół, innych środków i materiałów, kłód),

- Oświadczenie o zastosowaniu norm dla nasadzeń (tylko dot. bazy pożytkowej/nasadzeń/siewu),

- Potwierdzenie władania gruntem (wypis z rejestru gruntów, kopia umowy dzierżawy, kopia umowy użyczenia, pisemna zgoda właściciela gruntu; kopie proszę potwierdzić za zgodność z oryginałem; dot. tylko bazy pożytkowej)

- Zaświadczenie PLW o wpisie do Rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół wraz z nadanym nr WET (dot. pszczelarzy zgłaszających chęć zakupu: sprzętu, pszczół, innych środków i materiałów, kłód)

- Zaświadczenie lekarza WET o zdrowotności pszczół oferenta pszczół (dot. pszczelarzy zgłaszających chęć zakupu pszczół)

- Zaświadczenie KOWR lub PLW o wpisie do Rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół wraz z nadanym nr WET oferenta pszczół (dot. pszczelarzy zgłaszających chęć zakupu pszczół)

- Potwierdzenie pochodzenia matek (dot. pszczelarzy zgłaszających chęć zakupu pszczół)

- Oświadczenie o nr konta lub braku konta (każdy zgłaszający),

Oświadczenie dla osób niezrzeszonych w GSP – osoby spoza GSP,

- Kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku i 2 latach poprzedzających (dot. osób posiadających status rolnika; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą dot. przedmiotowego wsparcia) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w/w okresie,
- Formularz dot. informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis (dot. osób posiadających status rolnika; przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą dot. przedmiotowego wsparcia), wzór formularza do pobrania dla rolników: 

Koszty udziału względem GSP:
1. Przed podpisaniem umowy między GSP a WFOŚiGW we Wrocławiu
- koszty opracowania wniosku - 50 zł/zgłoszenie - płatne na konto GSP, tytuł przelewu: koszty obsługi projektu Ochrona pszczół w województwie dolnośląskim
2. Koszty udziału po podpisaniu umowy między GSP a WFOŚiGW we Wrocławiu i płatne dopiero po tym fakcie, to m.in.:
- koszty sporządzenia protokołu odbioru zadania czyli koszty dojazdu do beneficjenta końcowego- 0,80 zł/km (km liczone w obie strony)
- koszty rozliczenia - 50 zł/beneficjenta końcowego - płatne na konto GSP, tytuł przelewu: koszty obsługi projektu Ochrona pszczół w województwie dolnośląskim
- inne indywidualne koszty powstałe z winy beneficjenta końcowego

Uwaga! Opłaty nie są zwracane, a stowaryszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Opłaty służą wyłącznie pokryciu części kosztów obsługi projektu.

Uwaga! Proszę pamiętać, że beneficjent końcowy jest zobowiązany do stosowania określonych zasad wyboru oferenta (np. rozpoznanie rynku, oferty producentów - min. 3 szt.) i sporządzenie protokołu z wyboru oferty.

Uwaga! Przypominamy, że pszczelarze uczęstniczący w Programie (w zakresie adresowanym dla nich) na każdym etapie jego trwania muszą spełniać podstawowy warunek: posiadania od 5 do 80 rodzin pszczelich. W trakcie trwania ani zakończenia realizacji zadań nie można przekraczać tego warunku. Szczególnie proszę zwrócić na to uwagę przy zakupie rodzin/odkładów/matek pszczelich, których zakup po dodaniu stanu rodzin, może spowodować przekroczenie limitu i co za tym idzie utratę możliwości refundacji zakupu.

Uwaga! W przypadku paszy przyjmuje się limit 14 kg na sumę stanu rodzin określonych na oświadczeniu i zgłoszonych do zakupu w ramach programu.
Analogicznie limit na węzę wynosi 15 szt./arkuszy węzy na taką sumę rodzin. Proszę pamiętać, że prawdopodobnie należy zakupić ramkę i węzę (liczoną jako jedna szt.), więc liczbę kg trzeba przeliczyć na szt.

Spotkanie informacyjne dot. Programu odbyło się w sobotę 17 listopada 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu w godzinach 16:00-20:00.

Więcej szczegółów na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu: https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/ochrona-pszczol/w_418,cel-programu

VarroMed - UMiG Bogatynia

Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy pozyskało dotację dla pszczelarzy z terenu Miasta i Gminy Bogatynia na zakup leków na warrozę VarroMed (aplikacja tak jak wcześniejszy środek leczniczy BeeVital HiveClean). Dotacja została pozyskana dzięki wstępnym ustaleniom oraz determinacji Pana Romana Witkowskiego, za co Zarząd składa podziękowanie. Pszczelarze GSP z terenu MiG Bogatynia zostali poinformowaniu o sposobie uczestnictwa w projekcie sms'ami. Zostali oni jednocześnie wyłączeni z możliwości otrzymania VarroMed, który został przekazany GSP w formie darowizny przez Urząd Miejski w Zgorzelcu. Leki wydaje Pan Roman Witkowski.

VarroMed - dla pszczelarzy GSP

Po spotkaniu informacyjnym 17 listopada Skarbnik GSP będzie wydawał lek VarroMed dla członków GSP (bez pszczelarzy z terenu GiM Bogatynia). Jedna butelka przewidziana jest na ok. 90-100 rodzin pszczelich. Pszczelarze z mniejszą liczbą rodzin proszeni są o dobieranie się celem wspólnego odbioru leku. W tym przypadku lek jest wydawany bezpłatnie.

VI Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu OPP oraz Stowarzyszenia Natura i Człowiek zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w VI Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Zgorzelcu

Cel konferencji: wymiana wiedzy, doświadczeń i integracja środowiska młodych naukowców jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej oraz innych owadów zapylających.

Tematyka konferencji:

W ramach uiszczonej opłaty konferencyjnej zapewniamy:

Terminy:

Wpisowe:

UWAGA! Opłata konferencyjna nie podlega negocjacji, a także zwrotowi w razie rezygnacji, odrzucenia artykułu lub nieprzesłania go w terminie. Decyzję o ostatecznym zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje redaktor naukowy po zapoznaniu się z recenzją.

UWAGA! Udział w konferencji osób w roli wolnych słuchaczy jest bezpłatny. Organizator zapewnia, oprócz dawki wiedzy, udział w przerwach kawowych i drobnym poczęstunku. Wolni słuchacze nie dokonują rejestracji na konferencję. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.

Zapraszamy na stronę wydarzenia: https://www.facebook.com/events/485802358577611/

Kontakt mailowy: konferencjapszczoly@gmail.com

Konferencja dofinansowana ze środków 1% podatku przekazanego

Górnołużyckiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu Organizacji Pożytku Publicznego

Załączniki:
Zaproszenie na VI PKMN
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Wymogi edytorskie

Konferencja hodowców matek - Goerlitz

W dniu 20.10.2018 roku w Görlitz (Zgorzelcu), odbyło się polsko-niemieckie spotkanie - konferencja hodowców matek pszczelich i pszczelarzy z obu krajów, zorganizowane w ramach projektu SmartBees.
Zarząd GSP dziękuje pszczelarzom, którzy wzięli udział w konferencji, reprezentując lokalne środowisko pszczelarzy rejonu jeleniogórskiego.

Pszczelarz Roku 2017

10 maja 2018 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się podsumowanie konkursu "Pszczelarz Roku 2017" połączone z konferencją naukową "Pszczelarstwo a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich". Dwóch członków naszego stowarzyszenia zostało wyróżnionych - Radosław Rodziewicz wraz z żoną Aleksandrą (kategoria miód spadziowy) oraz Emil M. Szymański (kategoria miód odmianowy). Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnej edycji, w tym zdobycia tytułów pszczelarza roku.

1% podatku dla GSP

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku naszemu stowarzyszeniu i zachęcamy do kolejnego przekazywania nam w tej postaci wsparcia. 

Kurs rzeczoznawcy chorób pszczół

W dniach 12-14 kwietnia 2018 r. (uwaga! termin szkolenia został przesunięty na jesień 2018 r.) we Wrocławiu-Pawłowicach organizowany jest kurs rzeczoznawców chorób pszczół. Zgłoszenia i szczegóły znajdują się na stronie: rzeczoznawca.cba.pl Przed zgłoszeniem się, należy zapoznać się z w/w stroną by usprawnić proces zapisów. Udało mi się zarezerwować po 2 miejsca z powiatów: zgorzeleckiego, bolesławieckiego, Miasto Jelenia Góra, lubański, lwówecki. Zgłoszenia proszę kierować bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za kurs, tj. Pana Kazimierza Czechowskiego. Dane kontaktowe na w/w stronie kursu. Kurs jest darmowy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Emil Szymański, Prezes GSP

Wpłaty

Od 1 stycznia 2018 roku Skarbnik Pan Marek Przybysz będzie przyjmował do kasy wyłącznie wpłaty składek członkowskich i wpisowych oraz ewentualnych darowizn (czyli przychodów działalności nieodpłatnej pożytku publicznego).
Wszelkie wpłaty na matki, leki, szkolenie (czyli przychody działalności odpłatnej) itd. proszę wpłacać na konto stowarzyszenia.
W przypadku braku konta, wpłat można wykonywać z kont innych osób (np. kogoś z rodziny) albo za pomocą poczty itd.
W takim przypadku proszę w tytule podać imię i nazwisko pszczelarza, którego wpłata dotyczy. Zmiana w przyjmowaniu płatności na konto jest wymuszona przepisami fiskalnymi. Przepraszamy za utrudnienia.
Emil Szymański, Prezes GSP

Składki członkowskie

Na rok 2018 zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków składki członkowskie wynoszą 40 zł/os + 2 zł/ul. Nowi członkowie (składający deklarację) są dodatkowo zobligowani uchwałą Walnego Zebrania Członków do wpłaty jednorazowego wpisowego w kwocie 50 zł. Osoby składające deklarację po 1 września są zwolnione z opłaty składki członkowskiej za bieżący rok. Zwolnienie jednak nie dotyczy wpisowego.

Darowizny finansowe

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat darowizn finansowych na rzecz Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu. Przy wpłatach na konto stowarzyszenia (dane do przelewu w zakładce "stowarzyszenie") można odpisać od dochodu przekazaną darowiznę.
Maksymalnie można odpisać kwotę do wysokości 6% dochodu w danym roku finansowym (darowizny wpłacone w 2018 r. odlicza się od podatku za rok 2018 czyli rozliczając się w 2019).
Tytuł do przelewu: darowizna na cele statutowe związane z ochroną środowiska. Dowód wpłaty najlepiej zachować, gdyż urząd skarbowy może poprosić o udokumentowanie wpłaty.
  Prezes GSP
Emil Szymański

Ubezpieczenia pasiek

Pasieki członków GSP opłacających w terminie (do 31 marca) składki członkowskie ubezpieczane są w ramach OC z funduszy naszego stowarzyszenia.
Koleżanki i koledzy zainteresowani dodatkowymi ubezpieczeniami opłacanymi w własnym zakresie proszeni są o zapoznanie się z załącznikami (tak to wyglądało w 2017, jeszcze nie ma oferty na 2018 z firmy ubezpieczeniowej):
TUW DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA TUW 2017-1.doc
ogolne_warunki_ubezpieczenia_dla_gospo darstw_rolnych_bezpieczna_zagroda_obowiazujace_od_15_lipca_2015_r-1.pdf
Aneks Bezpieczna Zagroda WU-06.04.03 A4-1.pdf

Nasza biblioteczka

Dzięki uprzejmości czasopisma "Pasieka" nasze Stowarzyszenie posiada kilkanaście pozycji "Biblioteczki pszczelarza z pasją", a mianowicie:   ......pełen wykaz tu: Nasza bibioteczka

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w 2018 r. (za rok podatkowy 2017)
W grudnia 2017 została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2017.
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu znalazło się na tej liście podmiotów uprawnionych. W związku z powyższym składając zeznanie podatkowe wystarczy w odpowiednie rubryki zeznania podatkowego wpisać numer KRS 0000248320 oraz kwotę nie przekraczającą 1% kwoty podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Właściwy urząd skarbowy sam przekazuje zadeklarowane kwoty z 1% na konto właściwej organizacji pożytku publicznego (OPP), a podatnik, oprócz wypełnienia rubryk dot. przekazania jednego procentu (dodatkowo może podać dane go identyfikujące lub cel szczegółowy, np. konferencja młodych naukowców), nic więcej nie wykonuje.
Warto dodać, że każda kwota będzie stanowić cenne źródło przychodów naszej organizacji, która dzięki nim będzie mogła realizować działania w ramach pożytku publicznego bardziej profesjonalnie oraz w szerszym zakresie.

Rolniku, nie zabijaj nas

Logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Mamy zaszczyt zaprezentować nowe logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, na którym ul nawiązujące do tradycyjnej (charakterystycznej) zabudowy Górnych Łużyc tzn. domów przysłupowych.
Dachówka na domku pszczół nawiązuje do budowy komórek woskowych. Podkreślona jest również rola kwiatów w życiu pszczół.
Projekt logo wykonała w głównej mierze artystka, pani Wioletta Kotwicka (szkic ula), której składamy szczególne podziękowania za trud włożony w opracowanie najważniejszej części logo.
Pozostałe elementy, tzn. napis, kolorystykę obrazu i tła wykonał Emil Szymański (członek stowarzyszenia).

Emil Szymański

Stoisko handlowe GSP

Koledzy Pszczelarze, członkowie Górnołużykiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zarząd Stowarzyszenia kierując się chęcią ułatwienia sprzedaży pozyskiwanych w Waszych pasiekach produktów pszczelich, jak również koniecznością promowania naszego Stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności postanowił podjąć się organizacji firmowego stoiska z produktami pszczelimi.
Stoisko organizowane byłoby w trakcie trwania różnego rodzaju imprez i świąt na terenie działania naszego województwa.
W załączeniu przesyłamy regulamin korzystania z organizowanych przez nas stoisk sprzedaży

Prezes GSP, Marek Przybysz

Matki refundowane przez KOWR

Matki muszą być zamówione (i zakupione) w pasiekach prowadzących księgi i rejestry dla linii hodowlanych. Wykazy można znaleźć na stronie KCHZ pod adresem: Wykazy lini hodowlanych pszczół, 

Matki z innych pasiek nie podlegają refundacji!
Płatność za matki dokonuje GSP, natomiast koszty przesyłki są pokrywane przez pszczelarza indywidualnie, termin odbioru i sposób pszczelarz sam ustala z producentem.
GSP zbiera pieniądze na zakup matek i płaci przelewem za zakup matek danemu producentowi.

Nasz facebook

Kolega Emil Szymański założył funpage naszego stowarzyszenia na portalu Facebook.
adres: http://www.facebook.com/pszczelarze.zgorzelec
Zapraszamy do odwiedzin.

GSP w Zgorzelcu wznowiło działalność

Informacja ze strony www.powiatzgorzelecki.pl

Po kilkuletniej przerwie Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu wznowiło swoją działalność.......

Czytaj dalej......

Jesteś   gościem