Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Dopłata na przezimowane rodziny

Do 31 maja trwa nabór wniosków na dopłatę do przezimowanych rodzin pszczelich.
Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,
2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis - o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

Druk wniosku o pomoc dla pszczelarzy jest tu:
Wniosek o pomoc finansową dla pszczelarzy.
W ARiMR w Zgorzelcu można otrzymać wydrukowany wniosek do wypełnienia.

Więcej szczegółów znajdziemy na stronie ARiMR

Składki członkowskie - 2022

Na rok 2022 zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków (z marca 2019 roku) obowiązujące są składki członkowskie w wysokości 40 zł/os + 3 zł/ul. Składki należy opłacić w liczbie rodzin co najmniej wg stanu rodzin na 30.09.2021 (jeśli ktoś planuje powiększyć pasiekę, może opłacić większą liczbę rodzin). Nowi członkowie (składający deklarację) są dodatkowo zobligowani uchwałą Walnego Zebrania Członków do wpłaty jednorazowego wpisowego w kwocie 50 zł. Osoby składające deklarację po 1 września są zwolnione z opłaty składki członkowskiej za bieżący rok (chyba, że utraciły członkostwo w wyniku nieopłacenia składek). Zwolnienie jednak nie dotyczy wpisowego. Wpisowe i składki członkowskie nie są zwracane. Składki za dany rok proszę wpłacać po nowym roku - styczeń-marzec.

Realizacja projektów refundacyjnych 2022 - posiadamy wolne środki do wykorzystania

W związku z wolnymi środkami: w projekcie zakupu leków, zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz pszczół. Osoby zainteresowane udziałem w w/w projektach lub też w ramach projektu zakupu urządzeń do gospodarki wędrownej proszone są o kontakt z Emilem Szymańskim. 

Wpłaty na leki na warrozę w roku 2022

DODATKOWE ZAKUPY LEKÓW - możliwy jest zakup dodatkowych leków przeciw warrozie (zwalczanie w odkładach/rojach poprzez spalenie jednej tabletki, dodatkowy zabieg VarroMedem): następujących leków:

- 1 tabletka Apiwarolu na rodzinę pszczelą

- butelka VarroMedu na każde zaczęte 20 rodzin (czyli do 20 rodzin - 1 butelka, do 40 maksymalnie 2, do 60 rodzin maksymalnie 3 itd.)

Ze względu na ograniczoną, jak zawsze pulę środków i mnogość leków oraz fakt, że pierwszy raz takie rozwiązanie będzie zastosowane, to tylko te dwie pozycje będą uwzględniane jako dodatkowe. 

DODATKOWE OPŁATY PROSZĘ ZROBIĆ DO 25.04.2022

Cena leków (UWAGA! ceny leków mogą ulec zmianie, na co GSP nie ma wpływu, jeśli się zmienią konieczna będzie dopłata):

- APIWAROL (opakowanie 25 tabletek) - 2,30 zł/tabletkę (57,50 zł/opakowanie), maksymalnie 5 tabletek na rodzinę pszczelą (dodatkowa - szósta tabletka na rodzinę - proszę patrzeć informacja poniżej), liczba tabletek dokładnie taka jaka jest liczba rodzin pszczelich,

- BIOVAR (opakowanie 10 pasków) - 6,65 zł/pasek (66,50 zł/opakowanie), maksymalnie 2 paski na rodzinę pszczelą (tylko całe opakowania),

- APIVAR (opakowanie 10 pasków) cena brutto – 65,00 zł/opakowanie, maksymalnie 2 paski na rodzinę pszczelą (tylko całe opakowania),

- APIGUARD /10 tac x 50g/ cena brutto – 112,00 zł/opakowanie, maksymalnie 2 tacki na rodzinę pszczelą (tylko całe opakowania),

- API LIFE VAR /2 płytki/ cena brutto – 13,30 zł/opakowanie, maksymalnie 4 płytki na rodzinę pszczelą (tylko całe opakowania),

- BAYVAROL /4 paski/ cena brutto – 18,50 zł/opakowanie, maksymalnie 4 paski na rodzinę pszczelą (tylko całe opakowania)

- POLYVAR YELLOW /10 pasków/ cena brutto – 116,70 zł/opakowanie, maksymalnie 2 paski na rodzinę pszczelą (tylko całe opakowania),

- THYMOVAR /10 pasków/ cena brutto – 98,60 zł, maksymalnie 1,5 paska na rodzinę pszczelą (tylko całe opakowania),

- VARROMED /555ml/ cena brutto – 125,00 zł, maksymalnie 1 butelka na 10 rodzin

- FORMICPROTECT 68,2g /10 saszetek po 2 paski = 20 pasków/ cena brutto - 277,40 zł, maksymalnie 2 paski na ul /czyli opakowanie na 10 rodzin/

- OXYBEE 39,4g/ml /750 g + 2x125 g/ - cena brutto 168,30 zł, maksymalnie opakowanie/butelka na 15 rodzin 

Termin wpłat na leki to 15 kwietnia. Z tego względu w przypadku nieterminowej wpłaty, może być ona zwrócona bez realizacji zakupu dla danego pszczelarza. WPŁATY TYLKO NA KONTO GSP.

UWAGA! Proszę wpłacać dokładne kwoty za leki! Proszę nie zaokrąglać kwot ani w dół, ani do góry, gdyż albo będą musieli Państwo dopłacić, albo my będziemy musieli zwrócić środki, co wydłuża projekt i utrudnia jego realizację.

UWAGA! Jeśli ktoś ma 10 rodzin i wpłaci na lek X na 10 rodzin wykorzystując limit oraz wpłaci na lek Y, to zakup leku Y nie zostanie uwzględniony na refundacje (chyba, że jest to dodatkowy zakup 1 tabletki apiwarolu na rodzinę lub butelka VarroMedu na każde 60 rodzin). Tzn. zostanie zakupiony, ale nie zrefundowany. Można natomiast mając np. 10 rodzin kupić na 5 rodzin lek X, a na 5 rodzin lek Y (oczywiście mieszcząc się w limitach) - w takim przypadku zostaną zrefundowane oba leki. Limity ograniczane są opłaconymi składkami członkowskimi w postaci ulowego. Proszę pamiętać o uregulowaniu terminowo składek.

Wpłaty na matki pszczele w 2022 r.

W zależności od producenta, którego pszczelarz wskazał w zapotrzebowaniu złożonym jesienią 2019 r. ceny za sztukę matki kształtują się odpowiednio:

Maria Wilde: matka NU - 30 zł, matka UN czerwiąca - 90 zł /zamówienie zostało złożone i potwierdzone przez hodowcę matek,

Pasieka Zarodowa w Maciejowie: matka UN bez spr. czerwienia - 60 zł / zamówienie zostało złożone i potwierdzone przez hodowcę matek,

Maria Mrówka: matka UN naturalnie - 80 zł, odkłady wczesne - 450 zł (z matką z zeszłego roku), odkłady (z matką z bieżącego roku) - 350 zł / zamówienie złożone i potwierdzone przez hodowcę matek, 

Maria Gembala: matka UN na pasieczysku - 80 zł / zamówienie złożone i potwierdzone przez hodowcę matek,

Paweł Kazimierczak: matka UN naturalnie - 80 zł / zamówienie złożone i potwierdzone przez hodowcę matek,

Tomasz Strzyż: matka nieunasienniona - 20 zł / zamówienie złożone i potwierdzone przez hodowcę matek,

Tomasz Łysoń: matka unasienniona - 80 zł / zamówienie złożone i potwierdzone przez hodowcę matek,

Pasieka Mellisa Agata Wójtowicz - matka nieunasienniona - 30 zł /zamówienie złożone i potwierdzone przez hodowcę matek,

Pasieka Adamek - odkłady pszczele - 300 zł

UWAGA! Jest wolny limit na odkłady pszczele z Pasieki Marii Mrówki (odbiór osobisty pod Poznaniem) - cena 350 zł (do refundacji maksymalnie przyjęte jest 250 zł). Na ten moment wolne środki pozwalają na zakup 6 odkładów pszczelich, lub matek pszczelich, w tym z innych pasiek pszczelarskich. Kontakt w tej sprawie z Emilem Szymańskim. 

UWAGA! Proszę odpowiednio wcześniej kontaktować się w sprawie realizacji zamówień BEZPOŚREDNIO z producentami matek.

UWAGA! Wpłat za matki należy dokonać wyłącznie na konto stowarzyszenia, gdyż to stowarzyszenie jest przez KOWR zobowiązane do zapłacenia za faktury za matki. Natomiast koszty przesyłki pokrywają sami pszczelarze bezpośrednio płacąc producentowi matek. W przypadku zmian cen konieczna będzie dopłata, stowarzyszenie nie ma wpływu na wzrost cen.

UWAGA! Pytanie: "kiedy będą matki?", niestety, ale odpowiedź brzmi: "stowarzyszenie nie jest producentem", ponieważ przy kilkudziesięciu pszczelarzach oraz wielu różnych producentach, nie jesteśmy wstanie wiedzieć kto dostanie matki i w jakim terminie. Każdy pszczelarz powinien sam dogadać się z producentem co do terminu realizacji zamówienia. Podać swoje dane oraz dane stowarzyszenia, że takie zamówienie zostało złożone. W przypadku braku zamówienia (jeśli tak będzie twierdził producent) lub konieczności potwierdzenia, proszę przekazać adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za projekty w stowarzyszeniu: emil_szymanski@poczta.onet.pl celem wyjaśnienia sprawy.

UWAGA! Termin wpłat to 15 kwietnia. W przypadku braku wpłaty, zamówienie może zostać anulowane przez stowarzyszenie i w przypadku wolnej kwoty refundacji będą mogły z niego skorzystać inne osoby.

Zmiany w refundacjach na najbliższy sezon - 2022!

Początkiem września Prezes ARiMR zmienił warunki mechanizmu "Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich", a najważniejsze zmiany z nich to:

Podziękowanie dla pszczelarzy

Prezes GSP składa podziękowanie za pomoc w majowej dystrybucji leków przeciw warrozie Paniom: Marcie Tylutce, Dorocie Woźniak, a także Panom: Markowi Kulikowi, Konradowi Obolskiemu, Markowi Biardzkiemu, Mariuszowi Urbaniakowi, Zbigniewowi Gogalińskiemu, Tomaszowi Kobakowi.

Prezes GSP składa podziękowanie za pomoc w dystrybucji (wydawaniu) paszy dla pszczół Paniom: Marcie Tylutce, a także Panom: Markowi Przybyszowi, Konradowi Obolskiemu, Feliksowi Wołoszyn.

Prezes GSP serdecznie dziękuje Członkom Stowarzyszenia, którzy przesłali pełnomocnictwa do ich reprezentowania na walnym. Dzięki Państwu pełnomocnicy posiadali bezwzględną większość całego stowarzyszenia.

Składanie zapotrzebowań na refundacje w 2022 - nabór zakończony (tylko w przypadku wolnych środków możliwe uwzględnienie zapotrzebowania)

Druk do pobrania: Zgłoszenie udziału w projektach w 2022

Powyżej znajduje się do pobrania druk zgłoszenia w projektach realizowanych przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu w ramach mechanizmu "Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich", czyli tzw. "refundacje" dotyczące roku 2022. Osoby chcące dokonać zakupów proszę o zapoznanie się także z informacjami na druku! Aby wziąć udział w projektach zakupu pszczół, sprzętu czy urządzeń do gospodarki wędrownej należy:
- wypełnić i dostarczyć zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie 5 października br.:
•    zeskanowany druk na adres poczty elektronicznej e-mail: emil_szymanski@poczta.onet.pl LUB
•    poprzez wysłanie pocztą na adres stowarzyszenia LUB
•    poprzez wrzucenie do skrzynki na płocie w Zgorzelcu na ul. Francuskiej 34,
Decyduje data wpływu, a nie nadania!

    Przypominam również o obowiązku podania stanu rodzin pszczelich na dzień 30.09.2021 (osoby nieskładające zapotrzebowań lub składające je przed tym terminem, proszone są o wysłanie sms'a w dniach 1-5 października z liczbą rodzin na nr telefonu Prezesa GSP Emila Szymańskiego). 
Według stanu na 30.09.2021:
- będzie wyliczany poziom refundacji lub ilość leków podlegających refundacji (te mogą być nabyte w większej ilości pod warunkiem, że pszczelarz wie, że powiększy pasiekę w 2022 i opłaci składki w wyższej kwocie jak podany stan na 30.09.br),
- będą wymagane składki na rok 2022 (składki wymagane są na dzień 1 stycznia z trzymiesięcznym okresem na ich opłacenie),
- nie podanie stanu rodzin będzie oznaczało nieujęcie w wykazie do KOWRu, czyli nie będzie mógł pszczelarz brać udziału w żadnym z projektów, 
- pojawi się także niemożność ujęcia na liście na ubezpieczenie OC w 2021 roku (brak pewności opłacenia składek w pełnej kwocie).
    Każda osoba, która poda stan rodzin (i ma zgłoszoną pasiekę u lekarza powiatowego weterynarii) będzie ujęta w projekcie zakupów leków przeciw warrozie.
    Proszę śledzić naszą stronę, będą na niej publikowane bieżące informacje. W zależności od sytuacji będziemy także informować listownie lub sms'owo o kwestiach bieżących.
    Termin składania zapotrzebowań w głównej mierze ma zagwarantować czas na przygotowanie projektów w związku z niepewną sytuacją epidemiczną w kraju. Proszę nie odkładać składania zapotrzebowań na ostatnią chwilę.

Kradzież ula, Jerzmanki

Szanowni Państwo, w nocy 29/30 maja został ukradziony ul wraz z rodziną pszczelą naszemu Członkowi Stowarzyszenia Markowi Wawruch z Jerzmanek. Ul miał białą drewnianą dennicę orza 2 korpusy styropianowe Łysonia. ręcznie robiony daszek. Wszelkie informacje mogące ustalić sprawcę kradzieży proszę kierować na numer telefonu 692 303 915.

Dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich - nabór w 2021 zakończony 

W związku z wejściem przepisów, które umożliwiają pszczelarzom składanie wniosków o dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich, informujemy, że szczegółowe informacje oraz wniosek można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link do strony). Wnioski składa się INDYWIDUALNIE (każdy wnioskodawca samodzielnie) do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na zamieszkanie pszczelarza. Wsparcie to jest pomocą de minimis w rolnictwie. Do wniosku należy załączyć zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie oraz zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii o prowadzeniu pasieki pszczelarskiej oraz liczbie rodzin pszczelich. 

Stawka 20 zł, jak wynika z informacji na stronie ARiMR, jest maksymalną, o ile nie zostanie wykorzystana pula. W przypadku jej przekroczenia, zostanie dokonana redukcja kwoty. Pamiętać też należy, że środki pomocy de minimis w rolnictwie w danym kraju Unii Europejskiej mogą być wypłacone/udzielone do kwoty granicznej dla kraju i indywidualnie na osobę też nie można przekroczyć w określonym przedziale czasu.

Druk wniosku o wpis do ewidencji producentów (gdy pszczelarz nie posiada) znajduje się na stronie ARiMR (link) lub w biurach powiatowych ARiMR.

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

Uwaga! 1% dla Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w 2022 r. (za rok podatkowy 2021)
W grudniu 2021 została opublikowana lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2021.
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu znalazło się na tej liście podmiotów uprawnionych. W związku z powyższym składając zeznanie podatkowe wystarczy w odpowiednie rubryki zeznania podatkowego wpisać numer KRS 0000248320 oraz kwotę nie przekraczającą 1% kwoty podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Właściwy urząd skarbowy sam przekazuje zadeklarowane kwoty z 1% na konto właściwej organizacji pożytku publicznego (OPP), a podatnik, oprócz wypełnienia rubryk dot. przekazania jednego procentu (dodatkowo może podać dane go identyfikujące lub cel szczegółowy, np. konferencja młodych naukowców), nic więcej nie wykonuje.
Warto dodać, że każda kwota będzie stanowić cenne źródło przychodów naszej organizacji, która dzięki nim będzie mogła realizować działania w ramach pożytku publicznego bardziej profesjonalnie oraz w szerszym zakresie.

Druki PIT-OP do pobrania, druku i uzupełnienia danymi osobowymi:

- PIT-OP pojedynczy w formacie A4

- PIT-OP 2 egzemplarze A5 do wydruku na A4

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku naszemu stowarzyszeniu w poprzednich latach i zachęcamy do kolejnego przekazywania nam w tej postaci wsparcia. 

Jak co roku, osobom, które przekażą 1% podatku oraz swoje dane (wyrażą na to zgodę w deklaracji) podziękujemy indywidualnie - pisemnie - przesyłając pocztą podziękowanie razem z drobnym upominkiem - książką stanowiącą efekt pracy młodych naukowców i wydaną przez nasze stowarzyszenie, co roku inną :) 

Pasza dla pszczół 2021 r. - zamówienie złożone, nie przyjmujemy już wpłat

W bieżącym roku zakup paszy i ceny kształtują się następująco:

- Apikel plus (z buraka cukrowego) - 3,00 zł/kg

- Apikel (z pszenicy) - 2,45 zł/kg

Opakowania: kanistry, wiadra (oba po 14 kg). Konieczne jest wnoszenie opłat za pełne opakowania (ilość paszy musi dzielić się przez 14 kg!). Wpłaty wyłącznie na konto stowarzyszenia do 31 maja. W tytule przelewu należy zaznaczyć: nazwę paszy, ilość kg oraz rodzaj opakowania (wiadro/kanister). Jeśli wpłata jest z konta osoby trzeciej, należy także podać imię i nazwisko pszczelarza, który dokonuje zakupu paszy. Przykładowy opis przelewu: Apikel plus, 700 kg, wiadra.

W tym roku termin wpłat jest uzależniony od gwarancji cen do pierwszego tygodnia czerwca (termin złożenia zamówienia przez stowarzyszenie). Po tym terminie ze względu na drastyczne podwyżki opakowań z tworzyw sztucznych ceny paszy mogą ulec znaczącej podwyżce. W związku z powyższym termin wpłat jest krótszy jak w poprzednich latach i konieczne jest przestrzeganie terminu wnoszenia opłat na konto stowarzyszenia.

Dostawa paszy odbędzie się w kilka miejsc pod koniec lipca. Przy odbiorze konieczne będzie zachowanie środków ostrożności. O miejscach dostaw będziemy informować z wyprzedzeniem.

Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu na FaniMani.pl

Nasze stowarzyszenie zarejestrowało się na stronie Fundacji Fani Mani. Zachęcamy członków oraz sympatyków pszczół i pszczelarstwa do rejestrowania się na stronie, zainstalowaniu przypominajki w przeglądarce. Dzięki czemu robiąc zakupy na stronach partnerskich część zapłaty trafi do naszej organizacji. Osoby, które nabywają produkty nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat, a to sklep internetowy jedynie rezygnuje z części swojej marży przeznaczając je na określony cel. Co ważne, to osoba, która kupuje, decyduje do kogo ma trafić kwota środków. Dlatego ważne jest by zarejestrować się na stronie FaniMani.pl i wybrać właśnie nasze stowarzyszenie wyszukując je w bazie (np. poprzez wpisanie części nazwy stowarzyszenia. Zachęcamy do takiej, bezkosztowej, formy wspierania naszej organizacji. Zarejestrować można się tutaj: FaniMani.pl


Monitoring w pasiekach dot. os

DO BRACTWA PSZCZELARSKIEGO
Jeśli spotykaliście w ostatnich latach osy (np. osa dachowa, osa leśna, szerszeń europejski) w okolicy pasieki lub pracowni pszczelarskiej, sfotografujcie je (także ich gniazda) i prześlijcie zdjęcia wraz z podaniem miejscowości na adres: mikolaj.boranski@inhort.pl i pawlik@umk.pl Informacje o osach będą wykorzystane do oceny bezpieczeństwa pasiek w odniesieniu do ostatnio obserwowanych zmian klimatycznych. Prawa autorskie gwarantowane.
Z pszczelarskim pozdrowieniem,
Zespół Badawczy
Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
& Zakład Pszczelnictwa w Puławach - Instytut Ogrodnictwa

UWAGA! Kradzież miodarki

W okresie świątecznym skradziono kol. Andrzejowi Krasowskiemu w Żarkach Średnich miodarkę 4-plastrową ("Łysoniowską"). Jeśli ktoś zauważy podejrzane oferty sprzedaży tanio miodarek w naszej okolicy, to proszę poinformować zarząd o tym fakcie. Dane do kontaktu w zakładce Stowarzyszenie.

Zostań Patronem naszej działalności! To banalnie proste!

Jesteś pszczelarzem, miłośnikiem owadów zapylających, lubisz przyrodę albo miód? Chcesz by ktoś podejmował się działań na rzecz rozwoju pszczelarstwa, dbał o owady zapylające i troszczył o bazę pokarmową (pożytkową) dla pszczół miodnych? Ta propozycja jest dla Ciebie! Nie musisz być naszym członkiem! Ale jeśli jesteś, to chyba nie wypada nie zadbać o los własnej organizacji i o to, żeby działo się więcej?! No właśnie! Zacznijmy wspólną przygodę wśród pięknych kwiatów, pełnych nektarów i pięknie bzyczących owadów zapylających!

Co należy zrobić aby z nami rozwijać dalej stowarzyszenie i działać na rzecz pszczółek 🐝🐝🐝 bardziej profesjonalnie, coraz szerzej i więcej?! Wystarczy proste w wykonaniu wsparcie - a mianowicie wykonanie zlecenia przelewu cyklicznego z własnego konta na konto Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu, organizacji pożytku publicznego. Niech to będzie drobna kwota, ale stała! To bardzo ważne. Może to być 1 zł, 5 zł, 10 zł albo ile uznasz za stosowne, raz na miesiąc, kwartał, półrocze. Wszystko zależy od tego jak bardzo chcesz się zaangażować w naszą działalność. Ważny jest sam fakt, że docenisz działalność i będziesz naszym sympatykiem, mecenasem i patronem, a nie sama kwota. Zauważ, że dużo więcej pieniędzy w życiu każdy z nas wydaje niepotrzebnie, marnując na coś czego nie lubimy, nie jest potrzebne albo zwyczajnie nie smakuje. Tu masz okazję i czas na podjęcie decyzji, nie kupujesz niczego, jesteś PATRONEM, osobą ważną, która czyni dobro! Zmienia z nami pszczelarstwo dnia dzisiejszego i jutrzejszego, tworzy nowe standardy, wyłamuje się ze sztywnych ram organizacyjnego braku otwartości na głos osób z zewnątrz.

Jako naszego Patrona zachęcamy do kontaktu na maila: konferencjapszczoly@gmail.com (klauzula RODO jest na naszej stronie, prosimy zapoznaj się). Podziel się z nami swoimi przemyśleniami, Twoje propozycje postaramy się przedyskutować na Zarządzie i na zebraniach. A może mamy już w planach takie działanie? Sprawdź nas, bo takiej drugiej organizacji pszczelarskiej w Polsce nie znajdziesz! 

Jeszcze ważne wyjaśnie... dlaczego cykliczne przelewy? Bo wtedy łatwiej będzie skonstruować budżet, uwzględnić przychody i móc zaplanować dodatkowe aktywności! 🐝🐝🐝 I to wszystko dzięki Tobie! Prezes GSP jako pierwszy ustawił comiesięcznie przelew na 16 stycznia! Zaplanuj swój!

Wpisując tytuł przelewu: "darowizna na cele statutowe związane z ochroną środowiska" masz możliwość później odpisać je od dochodu i częściowo "odzyskać" środki finansowe w zwrocie podatku! 🐝🐝🐝

No i na koniec dane do przelewu (bo o mały włos bymśmy zapomnieli hahaha😅):
Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy
ul. Warszawska 9/1
59-900 Zgorzelec
Nr konta: 09 1050 1908 1000 0090 3013 9811

Za wsparcie w imieniu wszystkich 🐝🐝🐝 (miodnych i dzikich) serdecznie dziękujemy  i liczymy na Ciebie!

Zwolnienie z opłat dla aktywnych

Zarząd GSP na posiedzeniu w dniu 13 listopada podjął uchwałę zwalniającą z opłat w ramach działalności odpłatnej osoby świadczące pracę lub pracę wolontariacką na rzecz stowarzyszenia. Zwolnienie dotyczy tylko projektu, w którym udzielana jest pomoc w postaci pracy. Zwolnienie nie dotyczy opłat, na podstawie których wypłacana jest później refundacja (np. zakup leków czy pszczół w ramach mechanizmu "Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich"). Zarząd do uznawania zwolnień upoważnił Prezesa GSP. Koszty opłat za osoby zwolnione pokrywane będą z majątku własnego stowarzyszenia. Zwolnienie ma za zadanie zachęcić do wspierania działalności Zarządu.

Wpłaty

Od 1 stycznia 2018 roku Skarbnik Pan Marek Przybysz będzie przyjmował do kasy wyłącznie wpłaty składek członkowskich i wpisowych oraz ewentualnych darowizn (czyli przychodów działalności nieodpłatnej pożytku publicznego).
Wszelkie wpłaty na matki, leki, szkolenie (czyli przychody działalności odpłatnej) itd. proszę wpłacać na konto stowarzyszenia.
W przypadku braku konta, wpłat można wykonywać z kont innych osób (np. kogoś z rodziny) albo za pomocą poczty itd.
W takim przypadku proszę w tytule podać imię i nazwisko pszczelarza, którego wpłata dotyczy. Zmiana w przyjmowaniu płatności na konto jest wymuszona przepisami fiskalnymi. Przepraszamy za utrudnienia.
Emil Szymański, Prezes GSP

Darowizny finansowe

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat darowizn finansowych na rzecz Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu. Przy wpłatach na konto stowarzyszenia (dane do przelewu w zakładce "stowarzyszenie") można odpisać od dochodu przekazaną darowiznę.
Maksymalnie można odpisać kwotę do wysokości 6% dochodu w danym roku finansowym (darowizny wpłacone w 2018 r. odlicza się od podatku za rok 2018 czyli rozliczając się w 2019).
Tytuł do przelewu: darowizna na cele statutowe związane z ochroną środowiska. Dowód wpłaty najlepiej zachować, gdyż urząd skarbowy może poprosić o udokumentowanie wpłaty.
  Prezes GSP
Emil Szymański

Ubezpieczenia pasiek

Pasieki członków GSP opłacających w terminie (do 31 marca) składki członkowskie ubezpieczane są w ramach OC z funduszy naszego stowarzyszenia.
Koleżanki i koledzy zainteresowani dodatkowymi ubezpieczeniami opłacanymi w własnym zakresie proszeni są o zapoznanie się z załącznikami (tak to wyglądało w 2017, jeszcze nie ma oferty na 2018 z firmy ubezpieczeniowej):
TUW DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA TUW 2017-1.doc
ogolne_warunki_ubezpieczenia_dla_gospo darstw_rolnych_bezpieczna_zagroda_obowiazujace_od_15_lipca_2015_r-1.pdf
Aneks Bezpieczna Zagroda WU-06.04.03 A4-1.pdf

Rolniku, nie zabijaj nas

Logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Mamy zaszczyt zaprezentować nowe logo Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, na którym ul nawiązujące do tradycyjnej (charakterystycznej) zabudowy Górnych Łużyc tzn. domów przysłupowych.
Dachówka na domku pszczół nawiązuje do budowy komórek woskowych. Podkreślona jest również rola kwiatów w życiu pszczół.
Projekt logo wykonała w głównej mierze artystka, pani Wioletta Kotwicka (szkic ula), której składamy szczególne podziękowania za trud włożony w opracowanie najważniejszej części logo.
Pozostałe elementy, tzn. napis, kolorystykę obrazu i tła wykonał Emil Szymański (członek stowarzyszenia).

Stoisko handlowe GSP

Koledzy Pszczelarze, członkowie Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu, Zarząd Stowarzyszenia kierując się chęcią ułatwienia sprzedaży pozyskiwanych w Waszych pasiekach produktów pszczelich, jak również koniecznością promowania naszego Stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności postanowił podjąć się organizacji firmowego stoiska z produktami pszczelimi.
Stoisko organizowane byłoby w trakcie trwania różnego rodzaju imprez i świąt na terenie działania naszego województwa.
W załączeniu przesyłamy regulamin korzystania z organizowanych przez nas stoisk sprzedaży

Prezes GSP, Marek Przybysz

Matki refundowane przez KOWR

Matki muszą być zamówione (i zakupione) w pasiekach prowadzących księgi i rejestry dla linii hodowlanych. Wykazy można znaleźć na stronie KCHZ pod adresem: Wykazy linii hodowlanych pszczół, 

Matki z innych pasiek nie podlegają refundacji!
Płatność za matki dokonuje GSP, natomiast koszty przesyłki są pokrywane przez pszczelarza indywidualnie, termin odbioru i sposób pszczelarz sam ustala z producentem.
GSP zbiera pieniądze na zakup matek i płaci przelewem za zakup matek danemu producentowi.

Nasz facebook

Kolega Emil Szymański założył fanpage naszego stowarzyszenia na portalu Facebook.
adres: http://www.facebook.com/pszczelarze.zgorzelec
Zapraszamy do odwiedzin.

GSP w Zgorzelcu wznowiło działalność

Po kilkuletniej przerwie Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu wznowiło swoją działalność we wrześniu 2012 r.

Jesteś   gościem